Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːn˧˧ xo̰˧˩˧jaːŋ˧˥ kʰo˧˩˨jaːŋ˧˧ kʰo˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˥ xo˧˩ɟaːn˧˥˧ xo̰ʔ˧˩

Tính từ sửa

gian khổ

  1. Khó khănkhổ sở.
    Cuộc đấu tranh gian khổ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa