Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

ganch ngoại động từ

  1. (Lịch sử) Xử tử bằng cách ném gậy nhọn từ trên cao xuống.
  2. Dùng đùi nhọn đâm dã thú.

Tham khảo

sửa