Tiếng LitvaSửa đổi

Động từSửa đổi

dainúoti (h.t. n.t.3 dainúoja, q.k. n.t.3 dainãvo)

  1. Hát.