Xem chính. Xem chình. Xem chĩnh. Xem chỉnh.

Tiếng Gia RaiSửa đổi

Danh từSửa đổi

chinh

  1. Cồng.
  2. Chiêng.