Xem chính Xem chình Xem chĩnh Xem chỉnh

Tiếng Gia Rai

sửa

Danh từ

sửa

chinh

  1. Cồng.
  2. Chiêng.