Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
təj˧˧ kəwŋ˧˥təj˧˥ kə̰wŋ˩˧təj˧˧ kəwŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təj˧˥ kəwŋ˩˩təj˧˥˧ kə̰wŋ˩˧

Từ nguyên sửa

Từ tiếng Việt,

Địa danh sửa

Tây Cống

  1. xem Sài Gòn.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)