Tiếng Anh cổSửa đổi

FA.Agzin

Địa danhSửa đổi

西貢

  1. Saigon.

Đồng nghĩaSửa đổi