Phụ lục:Unicode/CJK Unified Ideographs Extension B/25800

⟵ Symbols for Legacy Computing

CJK Unified Ideographs Extension B

CJK Unified Ideographs Extension C ⟶

Trang này liệt kê các ký tự trong khối “CJK Unified Ideographs Extension B” của tiêu chuẩn Unicode, phiên bản 15.0. Phạm vi của khối trong khoảng từ U+20000 đến U+2A6DF. Tất cả các ký tự có tên trong khối này thuộc thể loại Lo (Other Letter). and thuộc hệ chữ Hani (Han).

Phần trước: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/25000, phần tiếp theo: Phụ lục:Unicode/CJK_Unified_Ideographs_Extension_B/26000

Mã ký tự Ảnh Ký tự Tên
U+25800 (153600) 𥠀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25800
U+25801 (153601) 𥠁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25801
U+25802 (153602) 𥠂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25802
U+25803 (153603) 𥠃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25803
U+25804 (153604) 𥠄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25804
U+25805 (153605) 𥠅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25805
U+25806 (153606) 𥠆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25806
U+25807 (153607) 𥠇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25807
U+25808 (153608) 𥠈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25808
U+25809 (153609) 𥠉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25809
U+2580A (153610) 𥠊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580A
U+2580B (153611) 𥠋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580B
U+2580C (153612) 𥠌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580C
U+2580D (153613) 𥠍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580D
U+2580E (153614) 𥠎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580E
U+2580F (153615) 𥠏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2580F
U+25810 (153616) 𥠐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25810
U+25811 (153617) 𥠑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25811
U+25812 (153618) 𥠒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25812
U+25813 (153619) 𥠓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25813
U+25814 (153620) 𥠔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25814
U+25815 (153621) 𥠕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25815
U+25816 (153622) 𥠖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25816
U+25817 (153623) 𥠗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25817
U+25818 (153624) 𥠘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25818
U+25819 (153625) 𥠙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25819
U+2581A (153626) 𥠚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581A
U+2581B (153627) 𥠛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581B
U+2581C (153628) 𥠜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581C
U+2581D (153629) 𥠝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581D
U+2581E (153630) 𥠞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581E
U+2581F (153631) 𥠟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2581F
U+25820 (153632) 𥠠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25820
U+25821 (153633) 𥠡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25821
U+25822 (153634) 𥠢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25822
U+25823 (153635) 𥠣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25823
U+25824 (153636) 𥠤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25824
U+25825 (153637) 𥠥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25825
U+25826 (153638) 𥠦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25826
U+25827 (153639) 𥠧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25827
U+25828 (153640) 𥠨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25828
U+25829 (153641) 𥠩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25829
U+2582A (153642) 𥠪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582A
U+2582B (153643) 𥠫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582B
U+2582C (153644) 𥠬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582C
U+2582D (153645) 𥠭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582D
U+2582E (153646) 𥠮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582E
U+2582F (153647) 𥠯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2582F
U+25830 (153648) 𥠰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25830
U+25831 (153649) 𥠱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25831
U+25832 (153650) 𥠲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25832
U+25833 (153651) 𥠳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25833
U+25834 (153652) 𥠴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25834
U+25835 (153653) 𥠵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25835
U+25836 (153654) 𥠶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25836
U+25837 (153655) 𥠷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25837
U+25838 (153656) 𥠸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25838
U+25839 (153657) 𥠹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25839
U+2583A (153658) 𥠺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583A
U+2583B (153659) 𥠻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583B
U+2583C (153660) 𥠼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583C
U+2583D (153661) 𥠽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583D
U+2583E (153662) 𥠾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583E
U+2583F (153663) 𥠿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2583F
U+25840 (153664) 𥡀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25840
U+25841 (153665) 𥡁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25841
U+25842 (153666) 𥡂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25842
U+25843 (153667) 𥡃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25843
U+25844 (153668) 𥡄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25844
U+25845 (153669) 𥡅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25845
U+25846 (153670) 𥡆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25846
U+25847 (153671) 𥡇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25847
U+25848 (153672) 𥡈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25848
U+25849 (153673) 𥡉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25849
U+2584A (153674) 𥡊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584A
U+2584B (153675) 𥡋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584B
U+2584C (153676) 𥡌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584C
U+2584D (153677) 𥡍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584D
U+2584E (153678) 𥡎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584E
U+2584F (153679) 𥡏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2584F
U+25850 (153680) 𥡐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25850
U+25851 (153681) 𥡑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25851
U+25852 (153682) 𥡒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25852
U+25853 (153683) 𥡓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25853
U+25854 (153684) 𥡔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25854
U+25855 (153685) 𥡕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25855
U+25856 (153686) 𥡖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25856
U+25857 (153687) 𥡗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25857
U+25858 (153688) 𥡘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25858
U+25859 (153689) 𥡙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25859
U+2585A (153690) 𥡚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585A
U+2585B (153691) 𥡛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585B
U+2585C (153692) 𥡜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585C
U+2585D (153693) 𥡝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585D
U+2585E (153694) 𥡞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585E
U+2585F (153695) 𥡟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2585F
U+25860 (153696) 𥡠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25860
U+25861 (153697) 𥡡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25861
U+25862 (153698) 𥡢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25862
U+25863 (153699) 𥡣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25863
U+25864 (153700) 𥡤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25864
U+25865 (153701) 𥡥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25865
U+25866 (153702) 𥡦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25866
U+25867 (153703) 𥡧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25867
U+25868 (153704) 𥡨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25868
U+25869 (153705) 𥡩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25869
U+2586A (153706) 𥡪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586A
U+2586B (153707) 𥡫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586B
U+2586C (153708) 𥡬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586C
U+2586D (153709) 𥡭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586D
U+2586E (153710) 𥡮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586E
U+2586F (153711) 𥡯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2586F
U+25870 (153712) 𥡰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25870
U+25871 (153713) 𥡱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25871
U+25872 (153714) 𥡲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25872
U+25873 (153715) 𥡳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25873
U+25874 (153716) 𥡴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25874
U+25875 (153717) 𥡵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25875
U+25876 (153718) 𥡶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25876
U+25877 (153719) 𥡷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25877
U+25878 (153720) 𥡸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25878
U+25879 (153721) 𥡹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25879
U+2587A (153722) 𥡺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587A
U+2587B (153723) 𥡻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587B
U+2587C (153724) 𥡼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587C
U+2587D (153725) 𥡽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587D
U+2587E (153726) 𥡾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587E
U+2587F (153727) 𥡿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2587F
U+25880 (153728) 𥢀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25880
U+25881 (153729) 𥢁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25881
U+25882 (153730) 𥢂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25882
U+25883 (153731) 𥢃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25883
U+25884 (153732) 𥢄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25884
U+25885 (153733) 𥢅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25885
U+25886 (153734) 𥢆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25886
U+25887 (153735) 𥢇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25887
U+25888 (153736) 𥢈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25888
U+25889 (153737) 𥢉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25889
U+2588A (153738) 𥢊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588A
U+2588B (153739) 𥢋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588B
U+2588C (153740) 𥢌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588C
U+2588D (153741) 𥢍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588D
U+2588E (153742) 𥢎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588E
U+2588F (153743) 𥢏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2588F
U+25890 (153744) 𥢐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25890
U+25891 (153745) 𥢑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25891
U+25892 (153746) 𥢒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25892
U+25893 (153747) 𥢓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25893
U+25894 (153748) 𥢔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25894
U+25895 (153749) 𥢕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25895
U+25896 (153750) 𥢖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25896
U+25897 (153751) 𥢗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25897
U+25898 (153752) 𥢘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25898
U+25899 (153753) 𥢙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25899
U+2589A (153754) 𥢚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589A
U+2589B (153755) 𥢛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589B
U+2589C (153756) 𥢜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589C
U+2589D (153757) 𥢝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589D
U+2589E (153758) 𥢞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589E
U+2589F (153759) 𥢟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2589F
U+258A0 (153760) 𥢠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A0
U+258A1 (153761) 𥢡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A1
U+258A2 (153762) 𥢢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A2
U+258A3 (153763) 𥢣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A3
U+258A4 (153764) 𥢤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A4
U+258A5 (153765) 𥢥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A5
U+258A6 (153766) 𥢦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A6
U+258A7 (153767) 𥢧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A7
U+258A8 (153768) 𥢨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A8
U+258A9 (153769) 𥢩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258A9
U+258AA (153770) 𥢪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AA
U+258AB (153771) 𥢫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AB
U+258AC (153772) 𥢬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AC
U+258AD (153773) 𥢭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AD
U+258AE (153774) 𥢮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AE
U+258AF (153775) 𥢯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258AF
U+258B0 (153776) 𥢰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B0
U+258B1 (153777) 𥢱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B1
U+258B2 (153778) 𥢲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B2
U+258B3 (153779) 𥢳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B3
U+258B4 (153780) 𥢴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B4
U+258B5 (153781) 𥢵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B5
U+258B6 (153782) 𥢶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B6
U+258B7 (153783) 𥢷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B7
U+258B8 (153784) 𥢸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B8
U+258B9 (153785) 𥢹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258B9
U+258BA (153786) 𥢺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BA
U+258BB (153787) 𥢻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BB
U+258BC (153788) 𥢼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BC
U+258BD (153789) 𥢽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BD
U+258BE (153790) 𥢾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BE
U+258BF (153791) 𥢿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258BF
U+258C0 (153792) 𥣀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C0
U+258C1 (153793) 𥣁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C1
U+258C2 (153794) 𥣂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C2
U+258C3 (153795) 𥣃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C3
U+258C4 (153796) 𥣄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C4
U+258C5 (153797) 𥣅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C5
U+258C6 (153798) 𥣆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C6
U+258C7 (153799) 𥣇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C7
U+258C8 (153800) 𥣈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C8
U+258C9 (153801) 𥣉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258C9
U+258CA (153802) 𥣊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CA
U+258CB (153803) 𥣋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CB
U+258CC (153804) 𥣌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CC
U+258CD (153805) 𥣍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CD
U+258CE (153806) 𥣎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CE
U+258CF (153807) 𥣏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258CF
U+258D0 (153808) 𥣐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D0
U+258D1 (153809) 𥣑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D1
U+258D2 (153810) 𥣒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D2
U+258D3 (153811) 𥣓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D3
U+258D4 (153812) 𥣔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D4
U+258D5 (153813) 𥣕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D5
U+258D6 (153814) 𥣖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D6
U+258D7 (153815) 𥣗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D7
U+258D8 (153816) 𥣘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D8
U+258D9 (153817) 𥣙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258D9
U+258DA (153818) 𥣚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DA
U+258DB (153819) 𥣛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DB
U+258DC (153820) 𥣜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DC
U+258DD (153821) 𥣝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DD
U+258DE (153822) 𥣞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DE
U+258DF (153823) 𥣟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258DF
U+258E0 (153824) 𥣠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E0
U+258E1 (153825) 𥣡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E1
U+258E2 (153826) 𥣢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E2
U+258E3 (153827) 𥣣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E3
U+258E4 (153828) 𥣤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E4
U+258E5 (153829) 𥣥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E5
U+258E6 (153830) 𥣦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E6
U+258E7 (153831) 𥣧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E7
U+258E8 (153832) 𥣨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E8
U+258E9 (153833) 𥣩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258E9
U+258EA (153834) 𥣪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258EA
U+258EB (153835) 𥣫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258EB
U+258EC (153836) 𥣬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258EC
U+258ED (153837) 𥣭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258ED
U+258EE (153838) 𥣮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258EE
U+258EF (153839) 𥣯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258EF
U+258F0 (153840) 𥣰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F0
U+258F1 (153841) 𥣱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F1
U+258F2 (153842) 𥣲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F2
U+258F3 (153843) 𥣳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F3
U+258F4 (153844) 𥣴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F4
U+258F5 (153845) 𥣵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F5
U+258F6 (153846) 𥣶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F6
U+258F7 (153847) 𥣷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F7
U+258F8 (153848) 𥣸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F8
U+258F9 (153849) 𥣹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258F9
U+258FA (153850) 𥣺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FA
U+258FB (153851) 𥣻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FB
U+258FC (153852) 𥣼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FC
U+258FD (153853) 𥣽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FD
U+258FE (153854) 𥣾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FE
U+258FF (153855) 𥣿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-258FF
U+25900 (153856) 𥤀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25900
U+25901 (153857) 𥤁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25901
U+25902 (153858) 𥤂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25902
U+25903 (153859) 𥤃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25903
U+25904 (153860) 𥤄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25904
U+25905 (153861) 𥤅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25905
U+25906 (153862) 𥤆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25906
U+25907 (153863) 𥤇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25907
U+25908 (153864) 𥤈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25908
U+25909 (153865) 𥤉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25909
U+2590A (153866) 𥤊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590A
U+2590B (153867) 𥤋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590B
U+2590C (153868) 𥤌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590C
U+2590D (153869) 𥤍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590D
U+2590E (153870) 𥤎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590E
U+2590F (153871) 𥤏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2590F
U+25910 (153872) 𥤐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25910
U+25911 (153873) 𥤑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25911
U+25912 (153874) 𥤒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25912
U+25913 (153875) 𥤓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25913
U+25914 (153876) 𥤔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25914
U+25915 (153877) 𥤕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25915
U+25916 (153878) 𥤖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25916
U+25917 (153879) 𥤗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25917
U+25918 (153880) 𥤘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25918
U+25919 (153881) 𥤙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25919
U+2591A (153882) 𥤚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591A
U+2591B (153883) 𥤛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591B
U+2591C (153884) 𥤜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591C
U+2591D (153885) 𥤝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591D
U+2591E (153886) 𥤞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591E
U+2591F (153887) 𥤟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2591F
U+25920 (153888) 𥤠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25920
U+25921 (153889) 𥤡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25921
U+25922 (153890) 𥤢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25922
U+25923 (153891) 𥤣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25923
U+25924 (153892) 𥤤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25924
U+25925 (153893) 𥤥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25925
U+25926 (153894) 𥤦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25926
U+25927 (153895) 𥤧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25927
U+25928 (153896) 𥤨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25928
U+25929 (153897) 𥤩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25929
U+2592A (153898) 𥤪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592A
U+2592B (153899) 𥤫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592B
U+2592C (153900) 𥤬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592C
U+2592D (153901) 𥤭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592D
U+2592E (153902) 𥤮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592E
U+2592F (153903) 𥤯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2592F
U+25930 (153904) 𥤰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25930
U+25931 (153905) 𥤱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25931
U+25932 (153906) 𥤲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25932
U+25933 (153907) 𥤳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25933
U+25934 (153908) 𥤴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25934
U+25935 (153909) 𥤵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25935
U+25936 (153910) 𥤶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25936
U+25937 (153911) 𥤷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25937
U+25938 (153912) 𥤸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25938
U+25939 (153913) 𥤹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25939
U+2593A (153914) 𥤺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593A
U+2593B (153915) 𥤻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593B
U+2593C (153916) 𥤼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593C
U+2593D (153917) 𥤽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593D
U+2593E (153918) 𥤾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593E
U+2593F (153919) 𥤿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2593F
U+25940 (153920) 𥥀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25940
U+25941 (153921) 𥥁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25941
U+25942 (153922) 𥥂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25942
U+25943 (153923) 𥥃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25943
U+25944 (153924) 𥥄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25944
U+25945 (153925) 𥥅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25945
U+25946 (153926) 𥥆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25946
U+25947 (153927) 𥥇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25947
U+25948 (153928) 𥥈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25948
U+25949 (153929) 𥥉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25949
U+2594A (153930) 𥥊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594A
U+2594B (153931) 𥥋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594B
U+2594C (153932) 𥥌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594C
U+2594D (153933) 𥥍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594D
U+2594E (153934) 𥥎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594E
U+2594F (153935) 𥥏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2594F
U+25950 (153936) 𥥐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25950
U+25951 (153937) 𥥑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25951
U+25952 (153938) 𥥒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25952
U+25953 (153939) 𥥓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25953
U+25954 (153940) 𥥔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25954
U+25955 (153941) 𥥕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25955
U+25956 (153942) 𥥖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25956
U+25957 (153943) 𥥗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25957
U+25958 (153944) 𥥘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25958
U+25959 (153945) 𥥙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25959
U+2595A (153946) 𥥚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595A
U+2595B (153947) 𥥛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595B
U+2595C (153948) 𥥜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595C
U+2595D (153949) 𥥝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595D
U+2595E (153950) 𥥞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595E
U+2595F (153951) 𥥟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2595F
U+25960 (153952) 𥥠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25960
U+25961 (153953) 𥥡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25961
U+25962 (153954) 𥥢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25962
U+25963 (153955) 𥥣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25963
U+25964 (153956) 𥥤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25964
U+25965 (153957) 𥥥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25965
U+25966 (153958) 𥥦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25966
U+25967 (153959) 𥥧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25967
U+25968 (153960) 𥥨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25968
U+25969 (153961) 𥥩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25969
U+2596A (153962) 𥥪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596A
U+2596B (153963) 𥥫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596B
U+2596C (153964) 𥥬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596C
U+2596D (153965) 𥥭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596D
U+2596E (153966) 𥥮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596E
U+2596F (153967) 𥥯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2596F
U+25970 (153968) 𥥰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25970
U+25971 (153969) 𥥱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25971
U+25972 (153970) 𥥲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25972
U+25973 (153971) 𥥳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25973
U+25974 (153972) 𥥴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25974
U+25975 (153973) 𥥵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25975
U+25976 (153974) 𥥶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25976
U+25977 (153975) 𥥷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25977
U+25978 (153976) 𥥸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25978
U+25979 (153977) 𥥹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25979
U+2597A (153978) 𥥺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597A
U+2597B (153979) 𥥻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597B
U+2597C (153980) 𥥼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597C
U+2597D (153981) 𥥽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597D
U+2597E (153982) 𥥾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597E
U+2597F (153983) 𥥿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2597F
U+25980 (153984) 𥦀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25980
U+25981 (153985) 𥦁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25981
U+25982 (153986) 𥦂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25982
U+25983 (153987) 𥦃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25983
U+25984 (153988) 𥦄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25984
U+25985 (153989) 𥦅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25985
U+25986 (153990) 𥦆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25986
U+25987 (153991) 𥦇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25987
U+25988 (153992) 𥦈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25988
U+25989 (153993) 𥦉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25989
U+2598A (153994) 𥦊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598A
U+2598B (153995) 𥦋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598B
U+2598C (153996) 𥦌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598C
U+2598D (153997) 𥦍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598D
U+2598E (153998) 𥦎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598E
U+2598F (153999) 𥦏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2598F
U+25990 (154000) 𥦐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25990
U+25991 (154001) 𥦑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25991
U+25992 (154002) 𥦒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25992
U+25993 (154003) 𥦓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25993
U+25994 (154004) 𥦔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25994
U+25995 (154005) 𥦕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25995
U+25996 (154006) 𥦖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25996
U+25997 (154007) 𥦗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25997
U+25998 (154008) 𥦘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25998
U+25999 (154009) 𥦙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25999
U+2599A (154010) 𥦚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599A
U+2599B (154011) 𥦛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599B
U+2599C (154012) 𥦜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599C
U+2599D (154013) 𥦝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599D
U+2599E (154014) 𥦞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599E
U+2599F (154015) 𥦟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-2599F
U+259A0 (154016) 𥦠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A0
U+259A1 (154017) 𥦡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A1
U+259A2 (154018) 𥦢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A2
U+259A3 (154019) 𥦣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A3
U+259A4 (154020) 𥦤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A4
U+259A5 (154021) 𥦥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A5
U+259A6 (154022) 𥦦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A6
U+259A7 (154023) 𥦧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A7
U+259A8 (154024) 𥦨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A8
U+259A9 (154025) 𥦩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259A9
U+259AA (154026) 𥦪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AA
U+259AB (154027) 𥦫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AB
U+259AC (154028) 𥦬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AC
U+259AD (154029) 𥦭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AD
U+259AE (154030) 𥦮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AE
U+259AF (154031) 𥦯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259AF
U+259B0 (154032) 𥦰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B0
U+259B1 (154033) 𥦱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B1
U+259B2 (154034) 𥦲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B2
U+259B3 (154035) 𥦳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B3
U+259B4 (154036) 𥦴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B4
U+259B5 (154037) 𥦵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B5
U+259B6 (154038) 𥦶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B6
U+259B7 (154039) 𥦷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B7
U+259B8 (154040) 𥦸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B8
U+259B9 (154041) 𥦹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259B9
U+259BA (154042) 𥦺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BA
U+259BB (154043) 𥦻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BB
U+259BC (154044) 𥦼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BC
U+259BD (154045) 𥦽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BD
U+259BE (154046) 𥦾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BE
U+259BF (154047) 𥦿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259BF
U+259C0 (154048) 𥧀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C0
U+259C1 (154049) 𥧁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C1
U+259C2 (154050) 𥧂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C2
U+259C3 (154051) 𥧃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C3
U+259C4 (154052) 𥧄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C4
U+259C5 (154053) 𥧅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C5
U+259C6 (154054) 𥧆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C6
U+259C7 (154055) 𥧇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C7
U+259C8 (154056) 𥧈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C8
U+259C9 (154057) 𥧉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259C9
U+259CA (154058) 𥧊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CA
U+259CB (154059) 𥧋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CB
U+259CC (154060) 𥧌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CC
U+259CD (154061) 𥧍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CD
U+259CE (154062) 𥧎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CE
U+259CF (154063) 𥧏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259CF
U+259D0 (154064) 𥧐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D0
U+259D1 (154065) 𥧑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D1
U+259D2 (154066) 𥧒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D2
U+259D3 (154067) 𥧓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D3
U+259D4 (154068) 𥧔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D4
U+259D5 (154069) 𥧕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D5
U+259D6 (154070) 𥧖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D6
U+259D7 (154071) 𥧗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D7
U+259D8 (154072) 𥧘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D8
U+259D9 (154073) 𥧙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259D9
U+259DA (154074) 𥧚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DA
U+259DB (154075) 𥧛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DB
U+259DC (154076) 𥧜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DC
U+259DD (154077) 𥧝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DD
U+259DE (154078) 𥧞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DE
U+259DF (154079) 𥧟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259DF
U+259E0 (154080) 𥧠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E0
U+259E1 (154081) 𥧡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E1
U+259E2 (154082) 𥧢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E2
U+259E3 (154083) 𥧣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E3
U+259E4 (154084) 𥧤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E4
U+259E5 (154085) 𥧥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E5
U+259E6 (154086) 𥧦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E6
U+259E7 (154087) 𥧧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E7
U+259E8 (154088) 𥧨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E8
U+259E9 (154089) 𥧩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259E9
U+259EA (154090) 𥧪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259EA
U+259EB (154091) 𥧫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259EB
U+259EC (154092) 𥧬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259EC
U+259ED (154093) 𥧭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259ED
U+259EE (154094) 𥧮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259EE
U+259EF (154095) 𥧯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259EF
U+259F0 (154096) 𥧰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F0
U+259F1 (154097) 𥧱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F1
U+259F2 (154098) 𥧲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F2
U+259F3 (154099) 𥧳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F3
U+259F4 (154100) 𥧴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F4
U+259F5 (154101) 𥧵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F5
U+259F6 (154102) 𥧶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F6
U+259F7 (154103) 𥧷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F7
U+259F8 (154104) 𥧸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F8
U+259F9 (154105) 𥧹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259F9
U+259FA (154106) 𥧺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FA
U+259FB (154107) 𥧻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FB
U+259FC (154108) 𥧼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FC
U+259FD (154109) 𥧽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FD
U+259FE (154110) 𥧾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FE
U+259FF (154111) 𥧿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-259FF
U+25A00 (154112) 𥨀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A00
U+25A01 (154113) 𥨁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A01
U+25A02 (154114) 𥨂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A02
U+25A03 (154115) 𥨃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A03
U+25A04 (154116) 𥨄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A04
U+25A05 (154117) 𥨅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A05
U+25A06 (154118) 𥨆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A06
U+25A07 (154119) 𥨇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A07
U+25A08 (154120) 𥨈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A08
U+25A09 (154121) 𥨉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A09
U+25A0A (154122) 𥨊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0A
U+25A0B (154123) 𥨋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0B
U+25A0C (154124) 𥨌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0C
U+25A0D (154125) 𥨍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0D
U+25A0E (154126) 𥨎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0E
U+25A0F (154127) 𥨏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A0F
U+25A10 (154128) 𥨐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A10
U+25A11 (154129) 𥨑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A11
U+25A12 (154130) 𥨒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A12
U+25A13 (154131) 𥨓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A13
U+25A14 (154132) 𥨔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A14
U+25A15 (154133) 𥨕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A15
U+25A16 (154134) 𥨖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A16
U+25A17 (154135) 𥨗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A17
U+25A18 (154136) 𥨘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A18
U+25A19 (154137) 𥨙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A19
U+25A1A (154138) 𥨚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1A
U+25A1B (154139) 𥨛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1B
U+25A1C (154140) 𥨜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1C
U+25A1D (154141) 𥨝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1D
U+25A1E (154142) 𥨞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1E
U+25A1F (154143) 𥨟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A1F
U+25A20 (154144) 𥨠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A20
U+25A21 (154145) 𥨡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A21
U+25A22 (154146) 𥨢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A22
U+25A23 (154147) 𥨣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A23
U+25A24 (154148) 𥨤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A24
U+25A25 (154149) 𥨥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A25
U+25A26 (154150) 𥨦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A26
U+25A27 (154151) 𥨧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A27
U+25A28 (154152) 𥨨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A28
U+25A29 (154153) 𥨩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A29
U+25A2A (154154) 𥨪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2A
U+25A2B (154155) 𥨫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2B
U+25A2C (154156) 𥨬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2C
U+25A2D (154157) 𥨭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2D
U+25A2E (154158) 𥨮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2E
U+25A2F (154159) 𥨯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A2F
U+25A30 (154160) 𥨰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A30
U+25A31 (154161) 𥨱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A31
U+25A32 (154162) 𥨲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A32
U+25A33 (154163) 𥨳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A33
U+25A34 (154164) 𥨴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A34
U+25A35 (154165) 𥨵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A35
U+25A36 (154166) 𥨶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A36
U+25A37 (154167) 𥨷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A37
U+25A38 (154168) 𥨸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A38
U+25A39 (154169) 𥨹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A39
U+25A3A (154170) 𥨺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3A
U+25A3B (154171) 𥨻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3B
U+25A3C (154172) 𥨼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3C
U+25A3D (154173) 𥨽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3D
U+25A3E (154174) 𥨾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3E
U+25A3F (154175) 𥨿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A3F
U+25A40 (154176) 𥩀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A40
U+25A41 (154177) 𥩁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A41
U+25A42 (154178) 𥩂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A42
U+25A43 (154179) 𥩃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A43
U+25A44 (154180) 𥩄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A44
U+25A45 (154181) 𥩅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A45
U+25A46 (154182) 𥩆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A46
U+25A47 (154183) 𥩇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A47
U+25A48 (154184) 𥩈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A48
U+25A49 (154185) 𥩉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A49
U+25A4A (154186) 𥩊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4A
U+25A4B (154187) 𥩋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4B
U+25A4C (154188) 𥩌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4C
U+25A4D (154189) 𥩍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4D
U+25A4E (154190) 𥩎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4E
U+25A4F (154191) 𥩏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A4F
U+25A50 (154192) 𥩐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A50
U+25A51 (154193) 𥩑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A51
U+25A52 (154194) 𥩒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A52
U+25A53 (154195) 𥩓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A53
U+25A54 (154196) 𥩔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A54
U+25A55 (154197) 𥩕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A55
U+25A56 (154198) 𥩖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A56
U+25A57 (154199) 𥩗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A57
U+25A58 (154200) 𥩘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A58
U+25A59 (154201) 𥩙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A59
U+25A5A (154202) 𥩚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5A
U+25A5B (154203) 𥩛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5B
U+25A5C (154204) 𥩜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5C
U+25A5D (154205) 𥩝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5D
U+25A5E (154206) 𥩞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5E
U+25A5F (154207) 𥩟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A5F
U+25A60 (154208) 𥩠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A60
U+25A61 (154209) 𥩡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A61
U+25A62 (154210) 𥩢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A62
U+25A63 (154211) 𥩣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A63
U+25A64 (154212) 𥩤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A64
U+25A65 (154213) 𥩥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A65
U+25A66 (154214) 𥩦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A66
U+25A67 (154215) 𥩧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A67
U+25A68 (154216) 𥩨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A68
U+25A69 (154217) 𥩩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A69
U+25A6A (154218) 𥩪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6A
U+25A6B (154219) 𥩫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6B
U+25A6C (154220) 𥩬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6C
U+25A6D (154221) 𥩭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6D
U+25A6E (154222) 𥩮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6E
U+25A6F (154223) 𥩯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A6F
U+25A70 (154224) 𥩰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A70
U+25A71 (154225) 𥩱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A71
U+25A72 (154226) 𥩲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A72
U+25A73 (154227) 𥩳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A73
U+25A74 (154228) 𥩴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A74
U+25A75 (154229) 𥩵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A75
U+25A76 (154230) 𥩶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A76
U+25A77 (154231) 𥩷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A77
U+25A78 (154232) 𥩸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A78
U+25A79 (154233) 𥩹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A79
U+25A7A (154234) 𥩺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7A
U+25A7B (154235) 𥩻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7B
U+25A7C (154236) 𥩼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7C
U+25A7D (154237) 𥩽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7D
U+25A7E (154238) 𥩾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7E
U+25A7F (154239) 𥩿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A7F
U+25A80 (154240) 𥪀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A80
U+25A81 (154241) 𥪁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A81
U+25A82 (154242) 𥪂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A82
U+25A83 (154243) 𥪃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A83
U+25A84 (154244) 𥪄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A84
U+25A85 (154245) 𥪅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A85
U+25A86 (154246) 𥪆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A86
U+25A87 (154247) 𥪇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A87
U+25A88 (154248) 𥪈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A88
U+25A89 (154249) 𥪉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A89
U+25A8A (154250) 𥪊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8A
U+25A8B (154251) 𥪋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8B
U+25A8C (154252) 𥪌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8C
U+25A8D (154253) 𥪍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8D
U+25A8E (154254) 𥪎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8E
U+25A8F (154255) 𥪏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A8F
U+25A90 (154256) 𥪐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A90
U+25A91 (154257) 𥪑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A91
U+25A92 (154258) 𥪒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A92
U+25A93 (154259) 𥪓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A93
U+25A94 (154260) 𥪔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A94
U+25A95 (154261) 𥪕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A95
U+25A96 (154262) 𥪖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A96
U+25A97 (154263) 𥪗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A97
U+25A98 (154264) 𥪘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A98
U+25A99 (154265) 𥪙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A99
U+25A9A (154266) 𥪚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9A
U+25A9B (154267) 𥪛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9B
U+25A9C (154268) 𥪜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9C
U+25A9D (154269) 𥪝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9D
U+25A9E (154270) 𥪞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9E
U+25A9F (154271) 𥪟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25A9F
U+25AA0 (154272) 𥪠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA0
U+25AA1 (154273) 𥪡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA1
U+25AA2 (154274) 𥪢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA2
U+25AA3 (154275) 𥪣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA3
U+25AA4 (154276) 𥪤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA4
U+25AA5 (154277) 𥪥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA5
U+25AA6 (154278) 𥪦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA6
U+25AA7 (154279) 𥪧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA7
U+25AA8 (154280) 𥪨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA8
U+25AA9 (154281) 𥪩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AA9
U+25AAA (154282) 𥪪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAA
U+25AAB (154283) 𥪫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAB
U+25AAC (154284) 𥪬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAC
U+25AAD (154285) 𥪭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAD
U+25AAE (154286) 𥪮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAE
U+25AAF (154287) 𥪯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AAF
U+25AB0 (154288) 𥪰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB0
U+25AB1 (154289) 𥪱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB1
U+25AB2 (154290) 𥪲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB2
U+25AB3 (154291) 𥪳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB3
U+25AB4 (154292) 𥪴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB4
U+25AB5 (154293) 𥪵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB5
U+25AB6 (154294) 𥪶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB6
U+25AB7 (154295) 𥪷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB7
U+25AB8 (154296) 𥪸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB8
U+25AB9 (154297) 𥪹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AB9
U+25ABA (154298) 𥪺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABA
U+25ABB (154299) 𥪻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABB
U+25ABC (154300) 𥪼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABC
U+25ABD (154301) 𥪽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABD
U+25ABE (154302) 𥪾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABE
U+25ABF (154303) 𥪿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ABF
U+25AC0 (154304) 𥫀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC0
U+25AC1 (154305) 𥫁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC1
U+25AC2 (154306) 𥫂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC2
U+25AC3 (154307) 𥫃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC3
U+25AC4 (154308) 𥫄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC4
U+25AC5 (154309) 𥫅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC5
U+25AC6 (154310) 𥫆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC6
U+25AC7 (154311) 𥫇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC7
U+25AC8 (154312) 𥫈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC8
U+25AC9 (154313) 𥫉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AC9
U+25ACA (154314) 𥫊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACA
U+25ACB (154315) 𥫋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACB
U+25ACC (154316) 𥫌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACC
U+25ACD (154317) 𥫍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACD
U+25ACE (154318) 𥫎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACE
U+25ACF (154319) 𥫏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ACF
U+25AD0 (154320) 𥫐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD0
U+25AD1 (154321) 𥫑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD1
U+25AD2 (154322) 𥫒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD2
U+25AD3 (154323) 𥫓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD3
U+25AD4 (154324) 𥫔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD4
U+25AD5 (154325) 𥫕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD5
U+25AD6 (154326) 𥫖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD6
U+25AD7 (154327) 𥫗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD7
U+25AD8 (154328) 𥫘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD8
U+25AD9 (154329) 𥫙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AD9
U+25ADA (154330) 𥫚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADA
U+25ADB (154331) 𥫛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADB
U+25ADC (154332) 𥫜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADC
U+25ADD (154333) 𥫝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADD
U+25ADE (154334) 𥫞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADE
U+25ADF (154335) 𥫟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ADF
U+25AE0 (154336) 𥫠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE0
U+25AE1 (154337) 𥫡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE1
U+25AE2 (154338) 𥫢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE2
U+25AE3 (154339) 𥫣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE3
U+25AE4 (154340) 𥫤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE4
U+25AE5 (154341) 𥫥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE5
U+25AE6 (154342) 𥫦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE6
U+25AE7 (154343) 𥫧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE7
U+25AE8 (154344) 𥫨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE8
U+25AE9 (154345) 𥫩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AE9
U+25AEA (154346) 𥫪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AEA
U+25AEB (154347) 𥫫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AEB
U+25AEC (154348) 𥫬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AEC
U+25AED (154349) 𥫭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AED
U+25AEE (154350) 𥫮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AEE
U+25AEF (154351) 𥫯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AEF
U+25AF0 (154352) 𥫰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF0
U+25AF1 (154353) 𥫱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF1
U+25AF2 (154354) 𥫲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF2
U+25AF3 (154355) 𥫳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF3
U+25AF4 (154356) 𥫴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF4
U+25AF5 (154357) 𥫵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF5
U+25AF6 (154358) 𥫶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF6
U+25AF7 (154359) 𥫷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF7
U+25AF8 (154360) 𥫸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF8
U+25AF9 (154361) 𥫹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AF9
U+25AFA (154362) 𥫺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFA
U+25AFB (154363) 𥫻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFB
U+25AFC (154364) 𥫼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFC
U+25AFD (154365) 𥫽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFD
U+25AFE (154366) 𥫾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFE
U+25AFF (154367) 𥫿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25AFF
U+25B00 (154368) 𥬀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B00
U+25B01 (154369) 𥬁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B01
U+25B02 (154370) 𥬂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B02
U+25B03 (154371) 𥬃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B03
U+25B04 (154372) 𥬄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B04
U+25B05 (154373) 𥬅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B05
U+25B06 (154374) 𥬆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B06
U+25B07 (154375) 𥬇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B07
U+25B08 (154376) 𥬈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B08
U+25B09 (154377) 𥬉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B09
U+25B0A (154378) 𥬊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0A
U+25B0B (154379) 𥬋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0B
U+25B0C (154380) 𥬌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0C
U+25B0D (154381) 𥬍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0D
U+25B0E (154382) 𥬎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0E
U+25B0F (154383) 𥬏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B0F
U+25B10 (154384) 𥬐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B10
U+25B11 (154385) 𥬑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B11
U+25B12 (154386) 𥬒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B12
U+25B13 (154387) 𥬓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B13
U+25B14 (154388) 𥬔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B14
U+25B15 (154389) 𥬕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B15
U+25B16 (154390) 𥬖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B16
U+25B17 (154391) 𥬗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B17
U+25B18 (154392) 𥬘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B18
U+25B19 (154393) 𥬙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B19
U+25B1A (154394) 𥬚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1A
U+25B1B (154395) 𥬛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1B
U+25B1C (154396) 𥬜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1C
U+25B1D (154397) 𥬝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1D
U+25B1E (154398) 𥬞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1E
U+25B1F (154399) 𥬟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B1F
U+25B20 (154400) 𥬠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B20
U+25B21 (154401) 𥬡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B21
U+25B22 (154402) 𥬢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B22
U+25B23 (154403) 𥬣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B23
U+25B24 (154404) 𥬤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B24
U+25B25 (154405) 𥬥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B25
U+25B26 (154406) 𥬦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B26
U+25B27 (154407) 𥬧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B27
U+25B28 (154408) 𥬨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B28
U+25B29 (154409) 𥬩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B29
U+25B2A (154410) 𥬪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2A
U+25B2B (154411) 𥬫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2B
U+25B2C (154412) 𥬬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2C
U+25B2D (154413) 𥬭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2D
U+25B2E (154414) 𥬮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2E
U+25B2F (154415) 𥬯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B2F
U+25B30 (154416) 𥬰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B30
U+25B31 (154417) 𥬱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B31
U+25B32 (154418) 𥬲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B32
U+25B33 (154419) 𥬳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B33
U+25B34 (154420) 𥬴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B34
U+25B35 (154421) 𥬵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B35
U+25B36 (154422) 𥬶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B36
U+25B37 (154423) 𥬷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B37
U+25B38 (154424) 𥬸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B38
U+25B39 (154425) 𥬹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B39
U+25B3A (154426) 𥬺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3A
U+25B3B (154427) 𥬻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3B
U+25B3C (154428) 𥬼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3C
U+25B3D (154429) 𥬽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3D
U+25B3E (154430) 𥬾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3E
U+25B3F (154431) 𥬿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B3F
U+25B40 (154432) 𥭀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B40
U+25B41 (154433) 𥭁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B41
U+25B42 (154434) 𥭂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B42
U+25B43 (154435) 𥭃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B43
U+25B44 (154436) 𥭄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B44
U+25B45 (154437) 𥭅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B45
U+25B46 (154438) 𥭆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B46
U+25B47 (154439) 𥭇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B47
U+25B48 (154440) 𥭈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B48
U+25B49 (154441) 𥭉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B49
U+25B4A (154442) 𥭊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4A
U+25B4B (154443) 𥭋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4B
U+25B4C (154444) 𥭌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4C
U+25B4D (154445) 𥭍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4D
U+25B4E (154446) 𥭎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4E
U+25B4F (154447) 𥭏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B4F
U+25B50 (154448) 𥭐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B50
U+25B51 (154449) 𥭑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B51
U+25B52 (154450) 𥭒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B52
U+25B53 (154451) 𥭓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B53
U+25B54 (154452) 𥭔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B54
U+25B55 (154453) 𥭕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B55
U+25B56 (154454) 𥭖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B56
U+25B57 (154455) 𥭗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B57
U+25B58 (154456) 𥭘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B58
U+25B59 (154457) 𥭙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B59
U+25B5A (154458) 𥭚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5A
U+25B5B (154459) 𥭛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5B
U+25B5C (154460) 𥭜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5C
U+25B5D (154461) 𥭝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5D
U+25B5E (154462) 𥭞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5E
U+25B5F (154463) 𥭟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B5F
U+25B60 (154464) 𥭠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B60
U+25B61 (154465) 𥭡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B61
U+25B62 (154466) 𥭢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B62
U+25B63 (154467) 𥭣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B63
U+25B64 (154468) 𥭤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B64
U+25B65 (154469) 𥭥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B65
U+25B66 (154470) 𥭦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B66
U+25B67 (154471) 𥭧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B67
U+25B68 (154472) 𥭨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B68
U+25B69 (154473) 𥭩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B69
U+25B6A (154474) 𥭪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6A
U+25B6B (154475) 𥭫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6B
U+25B6C (154476) 𥭬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6C
U+25B6D (154477) 𥭭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6D
U+25B6E (154478) 𥭮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6E
U+25B6F (154479) 𥭯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B6F
U+25B70 (154480) 𥭰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B70
U+25B71 (154481) 𥭱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B71
U+25B72 (154482) 𥭲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B72
U+25B73 (154483) 𥭳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B73
U+25B74 (154484) 𥭴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B74
U+25B75 (154485) 𥭵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B75
U+25B76 (154486) 𥭶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B76
U+25B77 (154487) 𥭷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B77
U+25B78 (154488) 𥭸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B78
U+25B79 (154489) 𥭹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B79
U+25B7A (154490) 𥭺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7A
U+25B7B (154491) 𥭻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7B
U+25B7C (154492) 𥭼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7C
U+25B7D (154493) 𥭽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7D
U+25B7E (154494) 𥭾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7E
U+25B7F (154495) 𥭿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B7F
U+25B80 (154496) 𥮀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B80
U+25B81 (154497) 𥮁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B81
U+25B82 (154498) 𥮂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B82
U+25B83 (154499) 𥮃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B83
U+25B84 (154500) 𥮄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B84
U+25B85 (154501) 𥮅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B85
U+25B86 (154502) 𥮆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B86
U+25B87 (154503) 𥮇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B87
U+25B88 (154504) 𥮈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B88
U+25B89 (154505) 𥮉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B89
U+25B8A (154506) 𥮊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8A
U+25B8B (154507) 𥮋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8B
U+25B8C (154508) 𥮌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8C
U+25B8D (154509) 𥮍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8D
U+25B8E (154510) 𥮎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8E
U+25B8F (154511) 𥮏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B8F
U+25B90 (154512) 𥮐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B90
U+25B91 (154513) 𥮑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B91
U+25B92 (154514) 𥮒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B92
U+25B93 (154515) 𥮓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B93
U+25B94 (154516) 𥮔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B94
U+25B95 (154517) 𥮕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B95
U+25B96 (154518) 𥮖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B96
U+25B97 (154519) 𥮗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B97
U+25B98 (154520) 𥮘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B98
U+25B99 (154521) 𥮙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B99
U+25B9A (154522) 𥮚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9A
U+25B9B (154523) 𥮛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9B
U+25B9C (154524) 𥮜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9C
U+25B9D (154525) 𥮝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9D
U+25B9E (154526) 𥮞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9E
U+25B9F (154527) 𥮟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25B9F
U+25BA0 (154528) 𥮠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA0
U+25BA1 (154529) 𥮡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA1
U+25BA2 (154530) 𥮢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA2
U+25BA3 (154531) 𥮣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA3
U+25BA4 (154532) 𥮤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA4
U+25BA5 (154533) 𥮥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA5
U+25BA6 (154534) 𥮦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA6
U+25BA7 (154535) 𥮧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA7
U+25BA8 (154536) 𥮨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA8
U+25BA9 (154537) 𥮩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BA9
U+25BAA (154538) 𥮪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAA
U+25BAB (154539) 𥮫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAB
U+25BAC (154540) 𥮬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAC
U+25BAD (154541) 𥮭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAD
U+25BAE (154542) 𥮮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAE
U+25BAF (154543) 𥮯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BAF
U+25BB0 (154544) 𥮰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB0
U+25BB1 (154545) 𥮱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB1
U+25BB2 (154546) 𥮲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB2
U+25BB3 (154547) 𥮳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB3
U+25BB4 (154548) 𥮴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB4
U+25BB5 (154549) 𥮵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB5
U+25BB6 (154550) 𥮶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB6
U+25BB7 (154551) 𥮷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB7
U+25BB8 (154552) 𥮸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB8
U+25BB9 (154553) 𥮹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BB9
U+25BBA (154554) 𥮺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBA
U+25BBB (154555) 𥮻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBB
U+25BBC (154556) 𥮼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBC
U+25BBD (154557) 𥮽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBD
U+25BBE (154558) 𥮾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBE
U+25BBF (154559) 𥮿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BBF
U+25BC0 (154560) 𥯀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC0
U+25BC1 (154561) 𥯁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC1
U+25BC2 (154562) 𥯂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC2
U+25BC3 (154563) 𥯃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC3
U+25BC4 (154564) 𥯄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC4
U+25BC5 (154565) 𥯅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC5
U+25BC6 (154566) 𥯆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC6
U+25BC7 (154567) 𥯇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC7
U+25BC8 (154568) 𥯈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC8
U+25BC9 (154569) 𥯉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BC9
U+25BCA (154570) 𥯊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCA
U+25BCB (154571) 𥯋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCB
U+25BCC (154572) 𥯌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCC
U+25BCD (154573) 𥯍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCD
U+25BCE (154574) 𥯎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCE
U+25BCF (154575) 𥯏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BCF
U+25BD0 (154576) 𥯐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD0
U+25BD1 (154577) 𥯑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD1
U+25BD2 (154578) 𥯒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD2
U+25BD3 (154579) 𥯓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD3
U+25BD4 (154580) 𥯔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD4
U+25BD5 (154581) 𥯕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD5
U+25BD6 (154582) 𥯖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD6
U+25BD7 (154583) 𥯗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD7
U+25BD8 (154584) 𥯘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD8
U+25BD9 (154585) 𥯙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BD9
U+25BDA (154586) 𥯚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDA
U+25BDB (154587) 𥯛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDB
U+25BDC (154588) 𥯜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDC
U+25BDD (154589) 𥯝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDD
U+25BDE (154590) 𥯞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDE
U+25BDF (154591) 𥯟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BDF
U+25BE0 (154592) 𥯠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE0
U+25BE1 (154593) 𥯡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE1
U+25BE2 (154594) 𥯢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE2
U+25BE3 (154595) 𥯣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE3
U+25BE4 (154596) 𥯤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE4
U+25BE5 (154597) 𥯥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE5
U+25BE6 (154598) 𥯦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE6
U+25BE7 (154599) 𥯧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE7
U+25BE8 (154600) 𥯨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE8
U+25BE9 (154601) 𥯩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BE9
U+25BEA (154602) 𥯪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BEA
U+25BEB (154603) 𥯫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BEB
U+25BEC (154604) 𥯬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BEC
U+25BED (154605) 𥯭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BED
U+25BEE (154606) 𥯮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BEE
U+25BEF (154607) 𥯯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BEF
U+25BF0 (154608) 𥯰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF0
U+25BF1 (154609) 𥯱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF1
U+25BF2 (154610) 𥯲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF2
U+25BF3 (154611) 𥯳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF3
U+25BF4 (154612) 𥯴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF4
U+25BF5 (154613) 𥯵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF5
U+25BF6 (154614) 𥯶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF6
U+25BF7 (154615) 𥯷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF7
U+25BF8 (154616) 𥯸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF8
U+25BF9 (154617) 𥯹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BF9
U+25BFA (154618) 𥯺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFA
U+25BFB (154619) 𥯻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFB
U+25BFC (154620) 𥯼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFC
U+25BFD (154621) 𥯽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFD
U+25BFE (154622) 𥯾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFE
U+25BFF (154623) 𥯿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25BFF
U+25C00 (154624) 𥰀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C00
U+25C01 (154625) 𥰁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C01
U+25C02 (154626) 𥰂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C02
U+25C03 (154627) 𥰃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C03
U+25C04 (154628) 𥰄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C04
U+25C05 (154629) 𥰅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C05
U+25C06 (154630) 𥰆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C06
U+25C07 (154631) 𥰇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C07
U+25C08 (154632) 𥰈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C08
U+25C09 (154633) 𥰉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C09
U+25C0A (154634) 𥰊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0A
U+25C0B (154635) 𥰋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0B
U+25C0C (154636) 𥰌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0C
U+25C0D (154637) 𥰍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0D
U+25C0E (154638) 𥰎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0E
U+25C0F (154639) 𥰏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C0F
U+25C10 (154640) 𥰐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C10
U+25C11 (154641) 𥰑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C11
U+25C12 (154642) 𥰒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C12
U+25C13 (154643) 𥰓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C13
U+25C14 (154644) 𥰔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C14
U+25C15 (154645) 𥰕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C15
U+25C16 (154646) 𥰖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C16
U+25C17 (154647) 𥰗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C17
U+25C18 (154648) 𥰘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C18
U+25C19 (154649) 𥰙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C19
U+25C1A (154650) 𥰚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1A
U+25C1B (154651) 𥰛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1B
U+25C1C (154652) 𥰜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1C
U+25C1D (154653) 𥰝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1D
U+25C1E (154654) 𥰞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1E
U+25C1F (154655) 𥰟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C1F
U+25C20 (154656) 𥰠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C20
U+25C21 (154657) 𥰡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C21
U+25C22 (154658) 𥰢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C22
U+25C23 (154659) 𥰣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C23
U+25C24 (154660) 𥰤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C24
U+25C25 (154661) 𥰥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C25
U+25C26 (154662) 𥰦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C26
U+25C27 (154663) 𥰧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C27
U+25C28 (154664) 𥰨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C28
U+25C29 (154665) 𥰩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C29
U+25C2A (154666) 𥰪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2A
U+25C2B (154667) 𥰫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2B
U+25C2C (154668) 𥰬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2C
U+25C2D (154669) 𥰭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2D
U+25C2E (154670) 𥰮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2E
U+25C2F (154671) 𥰯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C2F
U+25C30 (154672) 𥰰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C30
U+25C31 (154673) 𥰱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C31
U+25C32 (154674) 𥰲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C32
U+25C33 (154675) 𥰳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C33
U+25C34 (154676) 𥰴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C34
U+25C35 (154677) 𥰵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C35
U+25C36 (154678) 𥰶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C36
U+25C37 (154679) 𥰷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C37
U+25C38 (154680) 𥰸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C38
U+25C39 (154681) 𥰹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C39
U+25C3A (154682) 𥰺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3A
U+25C3B (154683) 𥰻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3B
U+25C3C (154684) 𥰼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3C
U+25C3D (154685) 𥰽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3D
U+25C3E (154686) 𥰾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3E
U+25C3F (154687) 𥰿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C3F
U+25C40 (154688) 𥱀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C40
U+25C41 (154689) 𥱁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C41
U+25C42 (154690) 𥱂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C42
U+25C43 (154691) 𥱃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C43
U+25C44 (154692) 𥱄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C44
U+25C45 (154693) 𥱅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C45
U+25C46 (154694) 𥱆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C46
U+25C47 (154695) 𥱇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C47
U+25C48 (154696) 𥱈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C48
U+25C49 (154697) 𥱉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C49
U+25C4A (154698) 𥱊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4A
U+25C4B (154699) 𥱋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4B
U+25C4C (154700) 𥱌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4C
U+25C4D (154701) 𥱍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4D
U+25C4E (154702) 𥱎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4E
U+25C4F (154703) 𥱏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C4F
U+25C50 (154704) 𥱐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C50
U+25C51 (154705) 𥱑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C51
U+25C52 (154706) 𥱒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C52
U+25C53 (154707) 𥱓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C53
U+25C54 (154708) 𥱔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C54
U+25C55 (154709) 𥱕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C55
U+25C56 (154710) 𥱖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C56
U+25C57 (154711) 𥱗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C57
U+25C58 (154712) 𥱘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C58
U+25C59 (154713) 𥱙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C59
U+25C5A (154714) 𥱚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5A
U+25C5B (154715) 𥱛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5B
U+25C5C (154716) 𥱜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5C
U+25C5D (154717) 𥱝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5D
U+25C5E (154718) 𥱞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5E
U+25C5F (154719) 𥱟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C5F
U+25C60 (154720) 𥱠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C60
U+25C61 (154721) 𥱡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C61
U+25C62 (154722) 𥱢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C62
U+25C63 (154723) 𥱣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C63
U+25C64 (154724) 𥱤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C64
U+25C65 (154725) 𥱥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C65
U+25C66 (154726) 𥱦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C66
U+25C67 (154727) 𥱧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C67
U+25C68 (154728) 𥱨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C68
U+25C69 (154729) 𥱩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C69
U+25C6A (154730) 𥱪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6A
U+25C6B (154731) 𥱫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6B
U+25C6C (154732) 𥱬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6C
U+25C6D (154733) 𥱭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6D
U+25C6E (154734) 𥱮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6E
U+25C6F (154735) 𥱯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C6F
U+25C70 (154736) 𥱰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C70
U+25C71 (154737) 𥱱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C71
U+25C72 (154738) 𥱲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C72
U+25C73 (154739) 𥱳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C73
U+25C74 (154740) 𥱴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C74
U+25C75 (154741) 𥱵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C75
U+25C76 (154742) 𥱶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C76
U+25C77 (154743) 𥱷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C77
U+25C78 (154744) 𥱸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C78
U+25C79 (154745) 𥱹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C79
U+25C7A (154746) 𥱺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7A
U+25C7B (154747) 𥱻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7B
U+25C7C (154748) 𥱼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7C
U+25C7D (154749) 𥱽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7D
U+25C7E (154750) 𥱾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7E
U+25C7F (154751) 𥱿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C7F
U+25C80 (154752) 𥲀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C80
U+25C81 (154753) 𥲁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C81
U+25C82 (154754) 𥲂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C82
U+25C83 (154755) 𥲃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C83
U+25C84 (154756) 𥲄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C84
U+25C85 (154757) 𥲅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C85
U+25C86 (154758) 𥲆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C86
U+25C87 (154759) 𥲇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C87
U+25C88 (154760) 𥲈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C88
U+25C89 (154761) 𥲉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C89
U+25C8A (154762) 𥲊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8A
U+25C8B (154763) 𥲋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8B
U+25C8C (154764) 𥲌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8C
U+25C8D (154765) 𥲍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8D
U+25C8E (154766) 𥲎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8E
U+25C8F (154767) 𥲏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C8F
U+25C90 (154768) 𥲐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C90
U+25C91 (154769) 𥲑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C91
U+25C92 (154770) 𥲒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C92
U+25C93 (154771) 𥲓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C93
U+25C94 (154772) 𥲔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C94
U+25C95 (154773) 𥲕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C95
U+25C96 (154774) 𥲖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C96
U+25C97 (154775) 𥲗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C97
U+25C98 (154776) 𥲘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C98
U+25C99 (154777) 𥲙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C99
U+25C9A (154778) 𥲚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9A
U+25C9B (154779) 𥲛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9B
U+25C9C (154780) 𥲜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9C
U+25C9D (154781) 𥲝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9D
U+25C9E (154782) 𥲞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9E
U+25C9F (154783) 𥲟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25C9F
U+25CA0 (154784) 𥲠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA0
U+25CA1 (154785) 𥲡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA1
U+25CA2 (154786) 𥲢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA2
U+25CA3 (154787) 𥲣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA3
U+25CA4 (154788) 𥲤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA4
U+25CA5 (154789) 𥲥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA5
U+25CA6 (154790) 𥲦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA6
U+25CA7 (154791) 𥲧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA7
U+25CA8 (154792) 𥲨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA8
U+25CA9 (154793) 𥲩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CA9
U+25CAA (154794) 𥲪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAA
U+25CAB (154795) 𥲫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAB
U+25CAC (154796) 𥲬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAC
U+25CAD (154797) 𥲭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAD
U+25CAE (154798) 𥲮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAE
U+25CAF (154799) 𥲯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CAF
U+25CB0 (154800) 𥲰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB0
U+25CB1 (154801) 𥲱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB1
U+25CB2 (154802) 𥲲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB2
U+25CB3 (154803) 𥲳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB3
U+25CB4 (154804) 𥲴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB4
U+25CB5 (154805) 𥲵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB5
U+25CB6 (154806) 𥲶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB6
U+25CB7 (154807) 𥲷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB7
U+25CB8 (154808) 𥲸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB8
U+25CB9 (154809) 𥲹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CB9
U+25CBA (154810) 𥲺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBA
U+25CBB (154811) 𥲻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBB
U+25CBC (154812) 𥲼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBC
U+25CBD (154813) 𥲽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBD
U+25CBE (154814) 𥲾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBE
U+25CBF (154815) 𥲿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CBF
U+25CC0 (154816) 𥳀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC0
U+25CC1 (154817) 𥳁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC1
U+25CC2 (154818) 𥳂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC2
U+25CC3 (154819) 𥳃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC3
U+25CC4 (154820) 𥳄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC4
U+25CC5 (154821) 𥳅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC5
U+25CC6 (154822) 𥳆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC6
U+25CC7 (154823) 𥳇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC7
U+25CC8 (154824) 𥳈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC8
U+25CC9 (154825) 𥳉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CC9
U+25CCA (154826) 𥳊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCA
U+25CCB (154827) 𥳋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCB
U+25CCC (154828) 𥳌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCC
U+25CCD (154829) 𥳍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCD
U+25CCE (154830) 𥳎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCE
U+25CCF (154831) 𥳏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CCF
U+25CD0 (154832) 𥳐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD0
U+25CD1 (154833) 𥳑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD1
U+25CD2 (154834) 𥳒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD2
U+25CD3 (154835) 𥳓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD3
U+25CD4 (154836) 𥳔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD4
U+25CD5 (154837) 𥳕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD5
U+25CD6 (154838) 𥳖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD6
U+25CD7 (154839) 𥳗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD7
U+25CD8 (154840) 𥳘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD8
U+25CD9 (154841) 𥳙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CD9
U+25CDA (154842) 𥳚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDA
U+25CDB (154843) 𥳛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDB
U+25CDC (154844) 𥳜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDC
U+25CDD (154845) 𥳝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDD
U+25CDE (154846) 𥳞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDE
U+25CDF (154847) 𥳟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CDF
U+25CE0 (154848) 𥳠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE0
U+25CE1 (154849) 𥳡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE1
U+25CE2 (154850) 𥳢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE2
U+25CE3 (154851) 𥳣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE3
U+25CE4 (154852) 𥳤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE4
U+25CE5 (154853) 𥳥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE5
U+25CE6 (154854) 𥳦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE6
U+25CE7 (154855) 𥳧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE7
U+25CE8 (154856) 𥳨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE8
U+25CE9 (154857) 𥳩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CE9
U+25CEA (154858) 𥳪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CEA
U+25CEB (154859) 𥳫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CEB
U+25CEC (154860) 𥳬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CEC
U+25CED (154861) 𥳭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CED
U+25CEE (154862) 𥳮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CEE
U+25CEF (154863) 𥳯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CEF
U+25CF0 (154864) 𥳰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF0
U+25CF1 (154865) 𥳱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF1
U+25CF2 (154866) 𥳲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF2
U+25CF3 (154867) 𥳳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF3
U+25CF4 (154868) 𥳴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF4
U+25CF5 (154869) 𥳵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF5
U+25CF6 (154870) 𥳶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF6
U+25CF7 (154871) 𥳷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF7
U+25CF8 (154872) 𥳸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF8
U+25CF9 (154873) 𥳹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CF9
U+25CFA (154874) 𥳺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFA
U+25CFB (154875) 𥳻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFB
U+25CFC (154876) 𥳼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFC
U+25CFD (154877) 𥳽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFD
U+25CFE (154878) 𥳾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFE
U+25CFF (154879) 𥳿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25CFF
U+25D00 (154880) 𥴀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D00
U+25D01 (154881) 𥴁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D01
U+25D02 (154882) 𥴂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D02
U+25D03 (154883) 𥴃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D03
U+25D04 (154884) 𥴄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D04
U+25D05 (154885) 𥴅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D05
U+25D06 (154886) 𥴆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D06
U+25D07 (154887) 𥴇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D07
U+25D08 (154888) 𥴈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D08
U+25D09 (154889) 𥴉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D09
U+25D0A (154890) 𥴊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0A
U+25D0B (154891) 𥴋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0B
U+25D0C (154892) 𥴌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0C
U+25D0D (154893) 𥴍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0D
U+25D0E (154894) 𥴎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0E
U+25D0F (154895) 𥴏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D0F
U+25D10 (154896) 𥴐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D10
U+25D11 (154897) 𥴑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D11
U+25D12 (154898) 𥴒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D12
U+25D13 (154899) 𥴓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D13
U+25D14 (154900) 𥴔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D14
U+25D15 (154901) 𥴕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D15
U+25D16 (154902) 𥴖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D16
U+25D17 (154903) 𥴗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D17
U+25D18 (154904) 𥴘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D18
U+25D19 (154905) 𥴙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D19
U+25D1A (154906) 𥴚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1A
U+25D1B (154907) 𥴛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1B
U+25D1C (154908) 𥴜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1C
U+25D1D (154909) 𥴝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1D
U+25D1E (154910) 𥴞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1E
U+25D1F (154911) 𥴟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D1F
U+25D20 (154912) 𥴠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D20
U+25D21 (154913) 𥴡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D21
U+25D22 (154914) 𥴢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D22
U+25D23 (154915) 𥴣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D23
U+25D24 (154916) 𥴤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D24
U+25D25 (154917) 𥴥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D25
U+25D26 (154918) 𥴦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D26
U+25D27 (154919) 𥴧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D27
U+25D28 (154920) 𥴨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D28
U+25D29 (154921) 𥴩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D29
U+25D2A (154922) 𥴪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2A
U+25D2B (154923) 𥴫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2B
U+25D2C (154924) 𥴬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2C
U+25D2D (154925) 𥴭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2D
U+25D2E (154926) 𥴮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2E
U+25D2F (154927) 𥴯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D2F
U+25D30 (154928) 𥴰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D30
U+25D31 (154929) 𥴱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D31
U+25D32 (154930) 𥴲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D32
U+25D33 (154931) 𥴳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D33
U+25D34 (154932) 𥴴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D34
U+25D35 (154933) 𥴵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D35
U+25D36 (154934) 𥴶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D36
U+25D37 (154935) 𥴷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D37
U+25D38 (154936) 𥴸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D38
U+25D39 (154937) 𥴹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D39
U+25D3A (154938) 𥴺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3A
U+25D3B (154939) 𥴻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3B
U+25D3C (154940) 𥴼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3C
U+25D3D (154941) 𥴽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3D
U+25D3E (154942) 𥴾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3E
U+25D3F (154943) 𥴿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D3F
U+25D40 (154944) 𥵀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D40
U+25D41 (154945) 𥵁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D41
U+25D42 (154946) 𥵂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D42
U+25D43 (154947) 𥵃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D43
U+25D44 (154948) 𥵄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D44
U+25D45 (154949) 𥵅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D45
U+25D46 (154950) 𥵆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D46
U+25D47 (154951) 𥵇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D47
U+25D48 (154952) 𥵈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D48
U+25D49 (154953) 𥵉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D49
U+25D4A (154954) 𥵊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4A
U+25D4B (154955) 𥵋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4B
U+25D4C (154956) 𥵌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4C
U+25D4D (154957) 𥵍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4D
U+25D4E (154958) 𥵎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4E
U+25D4F (154959) 𥵏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D4F
U+25D50 (154960) 𥵐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D50
U+25D51 (154961) 𥵑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D51
U+25D52 (154962) 𥵒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D52
U+25D53 (154963) 𥵓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D53
U+25D54 (154964) 𥵔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D54
U+25D55 (154965) 𥵕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D55
U+25D56 (154966) 𥵖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D56
U+25D57 (154967) 𥵗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D57
U+25D58 (154968) 𥵘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D58
U+25D59 (154969) 𥵙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D59
U+25D5A (154970) 𥵚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5A
U+25D5B (154971) 𥵛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5B
U+25D5C (154972) 𥵜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5C
U+25D5D (154973) 𥵝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5D
U+25D5E (154974) 𥵞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5E
U+25D5F (154975) 𥵟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D5F
U+25D60 (154976) 𥵠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D60
U+25D61 (154977) 𥵡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D61
U+25D62 (154978) 𥵢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D62
U+25D63 (154979) 𥵣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D63
U+25D64 (154980) 𥵤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D64
U+25D65 (154981) 𥵥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D65
U+25D66 (154982) 𥵦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D66
U+25D67 (154983) 𥵧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D67
U+25D68 (154984) 𥵨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D68
U+25D69 (154985) 𥵩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D69
U+25D6A (154986) 𥵪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6A
U+25D6B (154987) 𥵫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6B
U+25D6C (154988) 𥵬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6C
U+25D6D (154989) 𥵭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6D
U+25D6E (154990) 𥵮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6E
U+25D6F (154991) 𥵯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D6F
U+25D70 (154992) 𥵰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D70
U+25D71 (154993) 𥵱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D71
U+25D72 (154994) 𥵲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D72
U+25D73 (154995) 𥵳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D73
U+25D74 (154996) 𥵴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D74
U+25D75 (154997) 𥵵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D75
U+25D76 (154998) 𥵶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D76
U+25D77 (154999) 𥵷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D77
U+25D78 (155000) 𥵸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D78
U+25D79 (155001) 𥵹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D79
U+25D7A (155002) 𥵺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7A
U+25D7B (155003) 𥵻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7B
U+25D7C (155004) 𥵼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7C
U+25D7D (155005) 𥵽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7D
U+25D7E (155006) 𥵾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7E
U+25D7F (155007) 𥵿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D7F
U+25D80 (155008) 𥶀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D80
U+25D81 (155009) 𥶁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D81
U+25D82 (155010) 𥶂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D82
U+25D83 (155011) 𥶃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D83
U+25D84 (155012) 𥶄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D84
U+25D85 (155013) 𥶅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D85
U+25D86 (155014) 𥶆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D86
U+25D87 (155015) 𥶇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D87
U+25D88 (155016) 𥶈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D88
U+25D89 (155017) 𥶉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D89
U+25D8A (155018) 𥶊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8A
U+25D8B (155019) 𥶋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8B
U+25D8C (155020) 𥶌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8C
U+25D8D (155021) 𥶍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8D
U+25D8E (155022) 𥶎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8E
U+25D8F (155023) 𥶏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D8F
U+25D90 (155024) 𥶐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D90
U+25D91 (155025) 𥶑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D91
U+25D92 (155026) 𥶒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D92
U+25D93 (155027) 𥶓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D93
U+25D94 (155028) 𥶔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D94
U+25D95 (155029) 𥶕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D95
U+25D96 (155030) 𥶖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D96
U+25D97 (155031) 𥶗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D97
U+25D98 (155032) 𥶘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D98
U+25D99 (155033) 𥶙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D99
U+25D9A (155034) 𥶚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9A
U+25D9B (155035) 𥶛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9B
U+25D9C (155036) 𥶜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9C
U+25D9D (155037) 𥶝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9D
U+25D9E (155038) 𥶞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9E
U+25D9F (155039) 𥶟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25D9F
U+25DA0 (155040) 𥶠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA0
U+25DA1 (155041) 𥶡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA1
U+25DA2 (155042) 𥶢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA2
U+25DA3 (155043) 𥶣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA3
U+25DA4 (155044) 𥶤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA4
U+25DA5 (155045) 𥶥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA5
U+25DA6 (155046) 𥶦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA6
U+25DA7 (155047) 𥶧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA7
U+25DA8 (155048) 𥶨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA8
U+25DA9 (155049) 𥶩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DA9
U+25DAA (155050) 𥶪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAA
U+25DAB (155051) 𥶫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAB
U+25DAC (155052) 𥶬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAC
U+25DAD (155053) 𥶭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAD
U+25DAE (155054) 𥶮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAE
U+25DAF (155055) 𥶯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DAF
U+25DB0 (155056) 𥶰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB0
U+25DB1 (155057) 𥶱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB1
U+25DB2 (155058) 𥶲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB2
U+25DB3 (155059) 𥶳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB3
U+25DB4 (155060) 𥶴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB4
U+25DB5 (155061) 𥶵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB5
U+25DB6 (155062) 𥶶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB6
U+25DB7 (155063) 𥶷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB7
U+25DB8 (155064) 𥶸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB8
U+25DB9 (155065) 𥶹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DB9
U+25DBA (155066) 𥶺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBA
U+25DBB (155067) 𥶻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBB
U+25DBC (155068) 𥶼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBC
U+25DBD (155069) 𥶽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBD
U+25DBE (155070) 𥶾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBE
U+25DBF (155071) 𥶿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DBF
U+25DC0 (155072) 𥷀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC0
U+25DC1 (155073) 𥷁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC1
U+25DC2 (155074) 𥷂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC2
U+25DC3 (155075) 𥷃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC3
U+25DC4 (155076) 𥷄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC4
U+25DC5 (155077) 𥷅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC5
U+25DC6 (155078) 𥷆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC6
U+25DC7 (155079) 𥷇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC7
U+25DC8 (155080) 𥷈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC8
U+25DC9 (155081) 𥷉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DC9
U+25DCA (155082) 𥷊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCA
U+25DCB (155083) 𥷋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCB
U+25DCC (155084) 𥷌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCC
U+25DCD (155085) 𥷍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCD
U+25DCE (155086) 𥷎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCE
U+25DCF (155087) 𥷏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DCF
U+25DD0 (155088) 𥷐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD0
U+25DD1 (155089) 𥷑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD1
U+25DD2 (155090) 𥷒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD2
U+25DD3 (155091) 𥷓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD3
U+25DD4 (155092) 𥷔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD4
U+25DD5 (155093) 𥷕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD5
U+25DD6 (155094) 𥷖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD6
U+25DD7 (155095) 𥷗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD7
U+25DD8 (155096) 𥷘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD8
U+25DD9 (155097) 𥷙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DD9
U+25DDA (155098) 𥷚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDA
U+25DDB (155099) 𥷛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDB
U+25DDC (155100) 𥷜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDC
U+25DDD (155101) 𥷝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDD
U+25DDE (155102) 𥷞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDE
U+25DDF (155103) 𥷟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DDF
U+25DE0 (155104) 𥷠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE0
U+25DE1 (155105) 𥷡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE1
U+25DE2 (155106) 𥷢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE2
U+25DE3 (155107) 𥷣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE3
U+25DE4 (155108) 𥷤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE4
U+25DE5 (155109) 𥷥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE5
U+25DE6 (155110) 𥷦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE6
U+25DE7 (155111) 𥷧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE7
U+25DE8 (155112) 𥷨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE8
U+25DE9 (155113) 𥷩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DE9
U+25DEA (155114) 𥷪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DEA
U+25DEB (155115) 𥷫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DEB
U+25DEC (155116) 𥷬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DEC
U+25DED (155117) 𥷭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DED
U+25DEE (155118) 𥷮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DEE
U+25DEF (155119) 𥷯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DEF
U+25DF0 (155120) 𥷰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF0
U+25DF1 (155121) 𥷱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF1
U+25DF2 (155122) 𥷲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF2
U+25DF3 (155123) 𥷳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF3
U+25DF4 (155124) 𥷴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF4
U+25DF5 (155125) 𥷵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF5
U+25DF6 (155126) 𥷶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF6
U+25DF7 (155127) 𥷷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF7
U+25DF8 (155128) 𥷸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF8
U+25DF9 (155129) 𥷹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DF9
U+25DFA (155130) 𥷺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFA
U+25DFB (155131) 𥷻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFB
U+25DFC (155132) 𥷼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFC
U+25DFD (155133) 𥷽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFD
U+25DFE (155134) 𥷾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFE
U+25DFF (155135) 𥷿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25DFF
U+25E00 (155136) 𥸀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E00
U+25E01 (155137) 𥸁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E01
U+25E02 (155138) 𥸂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E02
U+25E03 (155139) 𥸃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E03
U+25E04 (155140) 𥸄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E04
U+25E05 (155141) 𥸅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E05
U+25E06 (155142) 𥸆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E06
U+25E07 (155143) 𥸇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E07
U+25E08 (155144) 𥸈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E08
U+25E09 (155145) 𥸉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E09
U+25E0A (155146) 𥸊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0A
U+25E0B (155147) 𥸋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0B
U+25E0C (155148) 𥸌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0C
U+25E0D (155149) 𥸍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0D
U+25E0E (155150) 𥸎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0E
U+25E0F (155151) 𥸏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E0F
U+25E10 (155152) 𥸐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E10
U+25E11 (155153) 𥸑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E11
U+25E12 (155154) 𥸒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E12
U+25E13 (155155) 𥸓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E13
U+25E14 (155156) 𥸔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E14
U+25E15 (155157) 𥸕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E15
U+25E16 (155158) 𥸖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E16
U+25E17 (155159) 𥸗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E17
U+25E18 (155160) 𥸘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E18
U+25E19 (155161) 𥸙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E19
U+25E1A (155162) 𥸚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1A
U+25E1B (155163) 𥸛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1B
U+25E1C (155164) 𥸜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1C
U+25E1D (155165) 𥸝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1D
U+25E1E (155166) 𥸞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1E
U+25E1F (155167) 𥸟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E1F
U+25E20 (155168) 𥸠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E20
U+25E21 (155169) 𥸡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E21
U+25E22 (155170) 𥸢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E22
U+25E23 (155171) 𥸣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E23
U+25E24 (155172) 𥸤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E24
U+25E25 (155173) 𥸥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E25
U+25E26 (155174) 𥸦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E26
U+25E27 (155175) 𥸧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E27
U+25E28 (155176) 𥸨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E28
U+25E29 (155177) 𥸩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E29
U+25E2A (155178) 𥸪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2A
U+25E2B (155179) 𥸫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2B
U+25E2C (155180) 𥸬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2C
U+25E2D (155181) 𥸭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2D
U+25E2E (155182) 𥸮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2E
U+25E2F (155183) 𥸯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E2F
U+25E30 (155184) 𥸰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E30
U+25E31 (155185) 𥸱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E31
U+25E32 (155186) 𥸲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E32
U+25E33 (155187) 𥸳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E33
U+25E34 (155188) 𥸴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E34
U+25E35 (155189) 𥸵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E35
U+25E36 (155190) 𥸶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E36
U+25E37 (155191) 𥸷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E37
U+25E38 (155192) 𥸸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E38
U+25E39 (155193) 𥸹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E39
U+25E3A (155194) 𥸺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3A
U+25E3B (155195) 𥸻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3B
U+25E3C (155196) 𥸼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3C
U+25E3D (155197) 𥸽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3D
U+25E3E (155198) 𥸾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3E
U+25E3F (155199) 𥸿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E3F
U+25E40 (155200) 𥹀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E40
U+25E41 (155201) 𥹁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E41
U+25E42 (155202) 𥹂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E42
U+25E43 (155203) 𥹃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E43
U+25E44 (155204) 𥹄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E44
U+25E45 (155205) 𥹅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E45
U+25E46 (155206) 𥹆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E46
U+25E47 (155207) 𥹇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E47
U+25E48 (155208) 𥹈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E48
U+25E49 (155209) 𥹉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E49
U+25E4A (155210) 𥹊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4A
U+25E4B (155211) 𥹋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4B
U+25E4C (155212) 𥹌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4C
U+25E4D (155213) 𥹍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4D
U+25E4E (155214) 𥹎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4E
U+25E4F (155215) 𥹏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E4F
U+25E50 (155216) 𥹐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E50
U+25E51 (155217) 𥹑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E51
U+25E52 (155218) 𥹒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E52
U+25E53 (155219) 𥹓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E53
U+25E54 (155220) 𥹔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E54
U+25E55 (155221) 𥹕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E55
U+25E56 (155222) 𥹖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E56
U+25E57 (155223) 𥹗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E57
U+25E58 (155224) 𥹘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E58
U+25E59 (155225) 𥹙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E59
U+25E5A (155226) 𥹚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5A
U+25E5B (155227) 𥹛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5B
U+25E5C (155228) 𥹜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5C
U+25E5D (155229) 𥹝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5D
U+25E5E (155230) 𥹞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5E
U+25E5F (155231) 𥹟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E5F
U+25E60 (155232) 𥹠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E60
U+25E61 (155233) 𥹡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E61
U+25E62 (155234) 𥹢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E62
U+25E63 (155235) 𥹣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E63
U+25E64 (155236) 𥹤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E64
U+25E65 (155237) 𥹥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E65
U+25E66 (155238) 𥹦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E66
U+25E67 (155239) 𥹧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E67
U+25E68 (155240) 𥹨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E68
U+25E69 (155241) 𥹩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E69
U+25E6A (155242) 𥹪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6A
U+25E6B (155243) 𥹫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6B
U+25E6C (155244) 𥹬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6C
U+25E6D (155245) 𥹭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6D
U+25E6E (155246) 𥹮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6E
U+25E6F (155247) 𥹯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E6F
U+25E70 (155248) 𥹰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E70
U+25E71 (155249) 𥹱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E71
U+25E72 (155250) 𥹲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E72
U+25E73 (155251) 𥹳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E73
U+25E74 (155252) 𥹴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E74
U+25E75 (155253) 𥹵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E75
U+25E76 (155254) 𥹶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E76
U+25E77 (155255) 𥹷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E77
U+25E78 (155256) 𥹸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E78
U+25E79 (155257) 𥹹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E79
U+25E7A (155258) 𥹺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7A
U+25E7B (155259) 𥹻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7B
U+25E7C (155260) 𥹼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7C
U+25E7D (155261) 𥹽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7D
U+25E7E (155262) 𥹾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7E
U+25E7F (155263) 𥹿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E7F
U+25E80 (155264) 𥺀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E80
U+25E81 (155265) 𥺁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E81
U+25E82 (155266) 𥺂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E82
U+25E83 (155267) 𥺃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E83
U+25E84 (155268) 𥺄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E84
U+25E85 (155269) 𥺅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E85
U+25E86 (155270) 𥺆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E86
U+25E87 (155271) 𥺇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E87
U+25E88 (155272) 𥺈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E88
U+25E89 (155273) 𥺉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E89
U+25E8A (155274) 𥺊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8A
U+25E8B (155275) 𥺋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8B
U+25E8C (155276) 𥺌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8C
U+25E8D (155277) 𥺍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8D
U+25E8E (155278) 𥺎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8E
U+25E8F (155279) 𥺏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E8F
U+25E90 (155280) 𥺐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E90
U+25E91 (155281) 𥺑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E91
U+25E92 (155282) 𥺒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E92
U+25E93 (155283) 𥺓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E93
U+25E94 (155284) 𥺔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E94
U+25E95 (155285) 𥺕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E95
U+25E96 (155286) 𥺖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E96
U+25E97 (155287) 𥺗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E97
U+25E98 (155288) 𥺘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E98
U+25E99 (155289) 𥺙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E99
U+25E9A (155290) 𥺚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9A
U+25E9B (155291) 𥺛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9B
U+25E9C (155292) 𥺜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9C
U+25E9D (155293) 𥺝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9D
U+25E9E (155294) 𥺞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9E
U+25E9F (155295) 𥺟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25E9F
U+25EA0 (155296) 𥺠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA0
U+25EA1 (155297) 𥺡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA1
U+25EA2 (155298) 𥺢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA2
U+25EA3 (155299) 𥺣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA3
U+25EA4 (155300) 𥺤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA4
U+25EA5 (155301) 𥺥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA5
U+25EA6 (155302) 𥺦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA6
U+25EA7 (155303) 𥺧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA7
U+25EA8 (155304) 𥺨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA8
U+25EA9 (155305) 𥺩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EA9
U+25EAA (155306) 𥺪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAA
U+25EAB (155307) 𥺫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAB
U+25EAC (155308) 𥺬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAC
U+25EAD (155309) 𥺭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAD
U+25EAE (155310) 𥺮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAE
U+25EAF (155311) 𥺯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EAF
U+25EB0 (155312) 𥺰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB0
U+25EB1 (155313) 𥺱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB1
U+25EB2 (155314) 𥺲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB2
U+25EB3 (155315) 𥺳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB3
U+25EB4 (155316) 𥺴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB4
U+25EB5 (155317) 𥺵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB5
U+25EB6 (155318) 𥺶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB6
U+25EB7 (155319) 𥺷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB7
U+25EB8 (155320) 𥺸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB8
U+25EB9 (155321) 𥺹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EB9
U+25EBA (155322) 𥺺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBA
U+25EBB (155323) 𥺻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBB
U+25EBC (155324) 𥺼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBC
U+25EBD (155325) 𥺽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBD
U+25EBE (155326) 𥺾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBE
U+25EBF (155327) 𥺿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EBF
U+25EC0 (155328) 𥻀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC0
U+25EC1 (155329) 𥻁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC1
U+25EC2 (155330) 𥻂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC2
U+25EC3 (155331) 𥻃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC3
U+25EC4 (155332) 𥻄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC4
U+25EC5 (155333) 𥻅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC5
U+25EC6 (155334) 𥻆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC6
U+25EC7 (155335) 𥻇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC7
U+25EC8 (155336) 𥻈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC8
U+25EC9 (155337) 𥻉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EC9
U+25ECA (155338) 𥻊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECA
U+25ECB (155339) 𥻋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECB
U+25ECC (155340) 𥻌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECC
U+25ECD (155341) 𥻍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECD
U+25ECE (155342) 𥻎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECE
U+25ECF (155343) 𥻏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ECF
U+25ED0 (155344) 𥻐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED0
U+25ED1 (155345) 𥻑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED1
U+25ED2 (155346) 𥻒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED2
U+25ED3 (155347) 𥻓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED3
U+25ED4 (155348) 𥻔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED4
U+25ED5 (155349) 𥻕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED5
U+25ED6 (155350) 𥻖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED6
U+25ED7 (155351) 𥻗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED7
U+25ED8 (155352) 𥻘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED8
U+25ED9 (155353) 𥻙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25ED9
U+25EDA (155354) 𥻚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDA
U+25EDB (155355) 𥻛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDB
U+25EDC (155356) 𥻜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDC
U+25EDD (155357) 𥻝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDD
U+25EDE (155358) 𥻞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDE
U+25EDF (155359) 𥻟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EDF
U+25EE0 (155360) 𥻠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE0
U+25EE1 (155361) 𥻡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE1
U+25EE2 (155362) 𥻢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE2
U+25EE3 (155363) 𥻣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE3
U+25EE4 (155364) 𥻤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE4
U+25EE5 (155365) 𥻥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE5
U+25EE6 (155366) 𥻦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE6
U+25EE7 (155367) 𥻧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE7
U+25EE8 (155368) 𥻨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE8
U+25EE9 (155369) 𥻩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EE9
U+25EEA (155370) 𥻪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EEA
U+25EEB (155371) 𥻫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EEB
U+25EEC (155372) 𥻬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EEC
U+25EED (155373) 𥻭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EED
U+25EEE (155374) 𥻮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EEE
U+25EEF (155375) 𥻯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EEF
U+25EF0 (155376) 𥻰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF0
U+25EF1 (155377) 𥻱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF1
U+25EF2 (155378) 𥻲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF2
U+25EF3 (155379) 𥻳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF3
U+25EF4 (155380) 𥻴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF4
U+25EF5 (155381) 𥻵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF5
U+25EF6 (155382) 𥻶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF6
U+25EF7 (155383) 𥻷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF7
U+25EF8 (155384) 𥻸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF8
U+25EF9 (155385) 𥻹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EF9
U+25EFA (155386) 𥻺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFA
U+25EFB (155387) 𥻻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFB
U+25EFC (155388) 𥻼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFC
U+25EFD (155389) 𥻽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFD
U+25EFE (155390) 𥻾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFE
U+25EFF (155391) 𥻿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25EFF
U+25F00 (155392) 𥼀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F00
U+25F01 (155393) 𥼁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F01
U+25F02 (155394) 𥼂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F02
U+25F03 (155395) 𥼃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F03
U+25F04 (155396) 𥼄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F04
U+25F05 (155397) 𥼅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F05
U+25F06 (155398) 𥼆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F06
U+25F07 (155399) 𥼇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F07
U+25F08 (155400) 𥼈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F08
U+25F09 (155401) 𥼉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F09
U+25F0A (155402) 𥼊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0A
U+25F0B (155403) 𥼋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0B
U+25F0C (155404) 𥼌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0C
U+25F0D (155405) 𥼍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0D
U+25F0E (155406) 𥼎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0E
U+25F0F (155407) 𥼏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F0F
U+25F10 (155408) 𥼐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F10
U+25F11 (155409) 𥼑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F11
U+25F12 (155410) 𥼒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F12
U+25F13 (155411) 𥼓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F13
U+25F14 (155412) 𥼔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F14
U+25F15 (155413) 𥼕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F15
U+25F16 (155414) 𥼖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F16
U+25F17 (155415) 𥼗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F17
U+25F18 (155416) 𥼘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F18
U+25F19 (155417) 𥼙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F19
U+25F1A (155418) 𥼚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1A
U+25F1B (155419) 𥼛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1B
U+25F1C (155420) 𥼜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1C
U+25F1D (155421) 𥼝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1D
U+25F1E (155422) 𥼞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1E
U+25F1F (155423) 𥼟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F1F
U+25F20 (155424) 𥼠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F20
U+25F21 (155425) 𥼡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F21
U+25F22 (155426) 𥼢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F22
U+25F23 (155427) 𥼣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F23
U+25F24 (155428) 𥼤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F24
U+25F25 (155429) 𥼥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F25
U+25F26 (155430) 𥼦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F26
U+25F27 (155431) 𥼧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F27
U+25F28 (155432) 𥼨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F28
U+25F29 (155433) 𥼩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F29
U+25F2A (155434) 𥼪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2A
U+25F2B (155435) 𥼫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2B
U+25F2C (155436) 𥼬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2C
U+25F2D (155437) 𥼭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2D
U+25F2E (155438) 𥼮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2E
U+25F2F (155439) 𥼯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F2F
U+25F30 (155440) 𥼰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F30
U+25F31 (155441) 𥼱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F31
U+25F32 (155442) 𥼲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F32
U+25F33 (155443) 𥼳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F33
U+25F34 (155444) 𥼴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F34
U+25F35 (155445) 𥼵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F35
U+25F36 (155446) 𥼶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F36
U+25F37 (155447) 𥼷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F37
U+25F38 (155448) 𥼸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F38
U+25F39 (155449) 𥼹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F39
U+25F3A (155450) 𥼺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3A
U+25F3B (155451) 𥼻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3B
U+25F3C (155452) 𥼼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3C
U+25F3D (155453) 𥼽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3D
U+25F3E (155454) 𥼾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3E
U+25F3F (155455) 𥼿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F3F
U+25F40 (155456) 𥽀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F40
U+25F41 (155457) 𥽁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F41
U+25F42 (155458) 𥽂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F42
U+25F43 (155459) 𥽃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F43
U+25F44 (155460) 𥽄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F44
U+25F45 (155461) 𥽅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F45
U+25F46 (155462) 𥽆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F46
U+25F47 (155463) 𥽇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F47
U+25F48 (155464) 𥽈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F48
U+25F49 (155465) 𥽉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F49
U+25F4A (155466) 𥽊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4A
U+25F4B (155467) 𥽋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4B
U+25F4C (155468) 𥽌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4C
U+25F4D (155469) 𥽍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4D
U+25F4E (155470) 𥽎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4E
U+25F4F (155471) 𥽏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F4F
U+25F50 (155472) 𥽐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F50
U+25F51 (155473) 𥽑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F51
U+25F52 (155474) 𥽒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F52
U+25F53 (155475) 𥽓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F53
U+25F54 (155476) 𥽔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F54
U+25F55 (155477) 𥽕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F55
U+25F56 (155478) 𥽖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F56
U+25F57 (155479) 𥽗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F57
U+25F58 (155480) 𥽘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F58
U+25F59 (155481) 𥽙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F59
U+25F5A (155482) 𥽚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5A
U+25F5B (155483) 𥽛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5B
U+25F5C (155484) 𥽜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5C
U+25F5D (155485) 𥽝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5D
U+25F5E (155486) 𥽞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5E
U+25F5F (155487) 𥽟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F5F
U+25F60 (155488) 𥽠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F60
U+25F61 (155489) 𥽡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F61
U+25F62 (155490) 𥽢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F62
U+25F63 (155491) 𥽣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F63
U+25F64 (155492) 𥽤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F64
U+25F65 (155493) 𥽥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F65
U+25F66 (155494) 𥽦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F66
U+25F67 (155495) 𥽧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F67
U+25F68 (155496) 𥽨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F68
U+25F69 (155497) 𥽩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F69
U+25F6A (155498) 𥽪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6A
U+25F6B (155499) 𥽫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6B
U+25F6C (155500) 𥽬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6C
U+25F6D (155501) 𥽭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6D
U+25F6E (155502) 𥽮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6E
U+25F6F (155503) 𥽯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F6F
U+25F70 (155504) 𥽰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F70
U+25F71 (155505) 𥽱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F71
U+25F72 (155506) 𥽲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F72
U+25F73 (155507) 𥽳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F73
U+25F74 (155508) 𥽴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F74
U+25F75 (155509) 𥽵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F75
U+25F76 (155510) 𥽶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F76
U+25F77 (155511) 𥽷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F77
U+25F78 (155512) 𥽸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F78
U+25F79 (155513) 𥽹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F79
U+25F7A (155514) 𥽺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7A
U+25F7B (155515) 𥽻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7B
U+25F7C (155516) 𥽼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7C
U+25F7D (155517) 𥽽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7D
U+25F7E (155518) 𥽾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7E
U+25F7F (155519) 𥽿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F7F
U+25F80 (155520) 𥾀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F80
U+25F81 (155521) 𥾁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F81
U+25F82 (155522) 𥾂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F82
U+25F83 (155523) 𥾃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F83
U+25F84 (155524) 𥾄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F84
U+25F85 (155525) 𥾅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F85
U+25F86 (155526) 𥾆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F86
U+25F87 (155527) 𥾇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F87
U+25F88 (155528) 𥾈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F88
U+25F89 (155529) 𥾉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F89
U+25F8A (155530) 𥾊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8A
U+25F8B (155531) 𥾋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8B
U+25F8C (155532) 𥾌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8C
U+25F8D (155533) 𥾍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8D
U+25F8E (155534) 𥾎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8E
U+25F8F (155535) 𥾏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F8F
U+25F90 (155536) 𥾐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F90
U+25F91 (155537) 𥾑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F91
U+25F92 (155538) 𥾒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F92
U+25F93 (155539) 𥾓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F93
U+25F94 (155540) 𥾔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F94
U+25F95 (155541) 𥾕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F95
U+25F96 (155542) 𥾖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F96
U+25F97 (155543) 𥾗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F97
U+25F98 (155544) 𥾘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F98
U+25F99 (155545) 𥾙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F99
U+25F9A (155546) 𥾚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9A
U+25F9B (155547) 𥾛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9B
U+25F9C (155548) 𥾜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9C
U+25F9D (155549) 𥾝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9D
U+25F9E (155550) 𥾞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9E
U+25F9F (155551) 𥾟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25F9F
U+25FA0 (155552) 𥾠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA0
U+25FA1 (155553) 𥾡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA1
U+25FA2 (155554) 𥾢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA2
U+25FA3 (155555) 𥾣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA3
U+25FA4 (155556) 𥾤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA4
U+25FA5 (155557) 𥾥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA5
U+25FA6 (155558) 𥾦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA6
U+25FA7 (155559) 𥾧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA7
U+25FA8 (155560) 𥾨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA8
U+25FA9 (155561) 𥾩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FA9
U+25FAA (155562) 𥾪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAA
U+25FAB (155563) 𥾫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAB
U+25FAC (155564) 𥾬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAC
U+25FAD (155565) 𥾭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAD
U+25FAE (155566) 𥾮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAE
U+25FAF (155567) 𥾯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FAF
U+25FB0 (155568) 𥾰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB0
U+25FB1 (155569) 𥾱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB1
U+25FB2 (155570) 𥾲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB2
U+25FB3 (155571) 𥾳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB3
U+25FB4 (155572) 𥾴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB4
U+25FB5 (155573) 𥾵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB5
U+25FB6 (155574) 𥾶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB6
U+25FB7 (155575) 𥾷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB7
U+25FB8 (155576) 𥾸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB8
U+25FB9 (155577) 𥾹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FB9
U+25FBA (155578) 𥾺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBA
U+25FBB (155579) 𥾻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBB
U+25FBC (155580) 𥾼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBC
U+25FBD (155581) 𥾽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBD
U+25FBE (155582) 𥾾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBE
U+25FBF (155583) 𥾿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FBF
U+25FC0 (155584) 𥿀 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC0
U+25FC1 (155585) 𥿁 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC1
U+25FC2 (155586) 𥿂 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC2
U+25FC3 (155587) 𥿃 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC3
U+25FC4 (155588) 𥿄 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC4
U+25FC5 (155589) 𥿅 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC5
U+25FC6 (155590) 𥿆 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC6
U+25FC7 (155591) 𥿇 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC7
U+25FC8 (155592) 𥿈 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC8
U+25FC9 (155593) 𥿉 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FC9
U+25FCA (155594) 𥿊 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCA
U+25FCB (155595) 𥿋 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCB
U+25FCC (155596) 𥿌 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCC
U+25FCD (155597) 𥿍 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCD
U+25FCE (155598) 𥿎 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCE
U+25FCF (155599) 𥿏 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FCF
U+25FD0 (155600) 𥿐 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD0
U+25FD1 (155601) 𥿑 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD1
U+25FD2 (155602) 𥿒 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD2
U+25FD3 (155603) 𥿓 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD3
U+25FD4 (155604) 𥿔 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD4
U+25FD5 (155605) 𥿕 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD5
U+25FD6 (155606) 𥿖 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD6
U+25FD7 (155607) 𥿗 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD7
U+25FD8 (155608) 𥿘 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD8
U+25FD9 (155609) 𥿙 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FD9
U+25FDA (155610) 𥿚 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDA
U+25FDB (155611) 𥿛 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDB
U+25FDC (155612) 𥿜 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDC
U+25FDD (155613) 𥿝 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDD
U+25FDE (155614) 𥿞 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDE
U+25FDF (155615) 𥿟 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FDF
U+25FE0 (155616) 𥿠 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE0
U+25FE1 (155617) 𥿡 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE1
U+25FE2 (155618) 𥿢 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE2
U+25FE3 (155619) 𥿣 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE3
U+25FE4 (155620) 𥿤 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE4
U+25FE5 (155621) 𥿥 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE5
U+25FE6 (155622) 𥿦 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE6
U+25FE7 (155623) 𥿧 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE7
U+25FE8 (155624) 𥿨 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE8
U+25FE9 (155625) 𥿩 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FE9
U+25FEA (155626) 𥿪 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FEA
U+25FEB (155627) 𥿫 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FEB
U+25FEC (155628) 𥿬 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FEC
U+25FED (155629) 𥿭 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FED
U+25FEE (155630) 𥿮 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FEE
U+25FEF (155631) 𥿯 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FEF
U+25FF0 (155632) 𥿰 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF0
U+25FF1 (155633) 𥿱 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF1
U+25FF2 (155634) 𥿲 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF2
U+25FF3 (155635) 𥿳 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF3
U+25FF4 (155636) 𥿴 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF4
U+25FF5 (155637) 𥿵 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF5
U+25FF6 (155638) 𥿶 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF6
U+25FF7 (155639) 𥿷 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF7
U+25FF8 (155640) 𥿸 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF8
U+25FF9 (155641) 𥿹 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FF9
U+25FFA (155642) 𥿺 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFA
U+25FFB (155643) 𥿻 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFB
U+25FFC (155644) 𥿼 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFC
U+25FFD (155645) 𥿽 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFD
U+25FFE (155646) 𥿾 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFE
U+25FFF (155647) 𥿿 CJK UNIFIED IDEOGRAPH-25FFF