Tiếng AragonSửa đổi

Địa danhSửa đổi

Paris

  1. Thủ đô Pháp.