Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+7687, 皇
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-7687

[U+7686]
CJK Unified Ideographs
[U+7688]

Tra cứu sửa

Bút thuận
 

Danh từ sửa

  1. Hoàng.

Đồng nghĩa sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)