Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

斗拱

  1. Vòm nối máitường cho vững.

DịchSửa đổi