Chữ Hán giản thểSửa đổi

Danh từSửa đổi

仕女

  1. Người đàn bà đứng tuổi tuyệt đẹp..

Đồng nghĩaSửa đổi