Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨŋ˧˥ tuə̰j˧˩˧ɗɨ̰ŋ˩˧ tuəj˧˩˨ɗɨŋ˧˥ tuəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨŋ˩˩ tuəj˧˩ɗɨ̰ŋ˩˧ tuə̰ʔj˧˩

Tính từ sửa

đứng tuổi

  1. tuổi không còntrẻ nữa, nhưng chưa phải đã là già.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)