Tiếng AragonSửa đổi

Địa danhSửa đổi

上京會寧府

  1. Thượng Kinh Hội Ninh phủ (1122 - 1153) : Đại Kim quốc đô, nay là Hội Ninh thành.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)