Tiếng Nga sửa

Chuyển tự sửa

Danh từ sửa

{{|root=происк}} происки số nhiều

  1. Âm mưu, mưu kế, quỷ kế.

Tham khảo sửa