Tiếng Nga Sửa đổi

Chuyển tự Sửa đổi

Phó từ Sửa đổi

потом

  1. (после) sau đó, sau
  2. (позже) sau này, rồi đây
  3. (затем) rồi thì, rồi.
    отложить, оставить что-л. на потом — để dành lại cái gì cho sau này, gác cái gì lại sau, hoãn việc gì lại để làm sau
  4. (кроме того) với lại, vả lại.

Tham khảo Sửa đổi