Tiếng NgaSửa đổi

Thán từSửa đổi

ой

  1. (выражает боль, испуг, страх и т. п. ) ối!, ái!, ôi thôi!, ối chao ôi!, eo ôi!
  2. (выражает удивление, восхищение, радость и т. п. ) ối chà!, úi chà!, ái chà!, ái !, ồ!, à!, a!, ô!, ơ!

Tham khảoSửa đổi