Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗə̤wŋ˨˩ ŋiʔiə˧˥ɗəwŋ˧˧ ŋiə˧˩˨ɗəwŋ˨˩ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəwŋ˧˧ ŋḭə˩˧ɗəwŋ˧˧ ŋiə˧˩ɗəwŋ˧˧ ŋḭə˨˨

Tính từ sửa

đồng nghĩa

  1. Có nghĩa giống nhau.
    Từ đồng nghĩa.
    Hiện tượng đồng nghĩa.

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa