Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗo̤˨˩ və̰ʔt˨˩ɗo˧˧ jə̰k˨˨ɗo˨˩ jək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗo˧˧ vət˨˨ɗo˧˧ və̰t˨˨

Danh từ sửa

đồ vật

  1. Là một danh từ dùng để chỉ một thứ dùng đó có thể sờ, cảm giác được.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa