Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗɨə̤ŋ˨˩ ɗi˧˧ɗɨəŋ˧˧ ɗi˧˥ɗɨəŋ˨˩ ɗi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗɨəŋ˧˧ ɗi˧˥ɗɨəŋ˧˧ ɗi˧˥˧

Danh từ sửa

đường đi

  1. một con đường để đến với một mục đích gì đó.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)