Tiếng Anh sửa

 
path

Cách phát âm sửa

  Hoa Kỳ

Danh từ sửa

path /ˈpæθ/

  1. Đường mòn, đường nhỏ.
    mountain path — đường mòn trên núi
  2. Con đường, đường đi, đường lối.
    the path of a comes — đường đi của sao chổi
    on the path of honour — trên con đường danh vọng

Tham khảo sửa