Tiếng Hà Lan

sửa
Biến ngôi
Vô định
willen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik wil wij(we)/... willen
jij(je)/u wilt, wil
wil jij (je)
hij/zij/... wil
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... wilde, wou wij(we)/... wilden, wouden
Động tính từ quá khứ Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gewild willend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
wil ik/jij/... wille
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khứ
gij(ge) wilt gij(ge) wilde, woudt

Động từ

sửa

willen (quá khứ wilde, wou, động tính từ quá khứ gewild)

  1. muốn
  2. muốn: mong có thể làm cái gì đó

Từ dẫn xuất

sửa

wil