Tiếng AnhSửa đổi

 
white

Tính từSửa đổi

whitetrắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)

Danh từSửa đổi

whitemàu trắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)

Trái nghĩaSửa đổi

black

Từ liên hệSửa đổi

red, green, blue, yellow

Từ dẫn xuấtSửa đổi

to whiten