Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈwɛɫ.ˈbi.ɪŋ/

Danh từ sửa

well-being /ˈwɛɫ.ˈbi.ɪŋ/

  1. Hạnh phúc; phúc lợi.
  2. một tình trạng tốt của sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.
  3. sự hài lòng

Tham khảo sửa