Tiếng LatinhSửa đổi

Danh từSửa đổi

vōx gc (thuộc cách vōcis); biến cách kiểu 3

  1. Tiếng.
    vox populi — tiếng nói của nhân dân, dư luận quần chúng

Biến cáchSửa đổi

Danh từ biến cách kiểu 3.

Cách Số ít Số nhiều
Chủ cách vōx vōcēs
Thuộc cách vōcis vōcum
Vị cách vōcī vōcibus
Nghiệp cách vōcem vōcēs
Tòng cách vōce vōcibus
Hô cách vōx vōcēs

Tham khảoSửa đổi