Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
və̰j˧˩˧jəj˧˩˨jəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vəj˧˩və̰ʔj˧˩

Danh từ sửa

vẩy

  1. là cái vẩy của con cá

Đồng nghĩa sửa

  1. mang cá

Dịch sửa

Động từ sửa

  1. Xem vùng vẫy
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)