Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vi̤˨˩ saːw˧˧ji˧˧ ʂaːw˧˥ji˨˩ ʂaːw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vi˧˧ ʂaːw˧˥vi˧˧ ʂaːw˧˥˧

Danh từ Sửa đổi

vì sao

  1. Ngôi sao

Dịch Sửa đổi

Liên từ Sửa đổi

vì sao

  1. Bởi lí do gì.
    Do đấu tranh mà quần chúng nhận rõ vì sao mình khổ (Trường Chinh)

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi