Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌtɛ.lɪ.kə.ˌmjuː.nə.ˈkeɪ.ʃən/

Danh từ sửa

telecommunication /ˌtɛ.lɪ.kə.ˌmjuː.nə.ˈkeɪ.ʃən/

  1. Viễn thông, sự thông tin từ xa.

Tham khảo sửa