Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực poussée
/pu.se/
poussée
/pu.se/
Giống cái poussée
/pu.se/
poussée
/pu.se/

poussée gc /pu.se/

 1. Xem poussé

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
poussée
/pu.se/
poussées
/pu.se/

poussée gc /pu.se/

 1. Sự đẩy, sức đẩy.
  D’une seule poussée — đẩy một cái
  Centre de poussée — (vật lí) tâm đẩy
  Poussée radiculaire — sức đẩy của rễ
 2. Đợt kịch phát.
  Poussée de fièvre — đợt kịch phát
 3. Sự tăng vọt, sự đột khởi.
  Poussée inflationniste — sự lạm phát tăng vọt
  Poussée de génie — sự đột khởi thiên tài

Tham khảo sửa