Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

Phó từ sửa

oui /wi/

 1. Ừ, vâng, phải, được, (có) chứ.
  Oui, Monsieur — thưa ông vâng
  Tu viens, oui? — anh đến chứ?
  Répondez-moi par oui ou par non — trả lời tôi là được hay là không
  mais oui — có chứ
  ne dire ni oui ni non — không tỏ ý kiến

Danh từ sửa

oui

 1. Tiếngphải, tiếng vâng; lời đồng ý, lời tán thành.
  Des millions de oui d’un référendum — hàng triệu lời tán thành trong cuộc trưng cầu ý dân
  pour un oui pour un non — chẳng vì lý do gì quan trọng; chẳng có lý do gì
  prononcer le grand oui — (thân mật) kết hôn

Tham khảo sửa