Tiếng Việt Sửa đổi

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋïŋ˧˧ŋïn˧˥ŋɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋïŋ˧˥ŋïŋ˧˥˧

Tiếng Seneca Sửa đổi

  • Như nghênh (trong một số trường hợp như nghinh chiến, nghinh địch, nghinh hôn, v. v. ).

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi