Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɪn.rəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

mineral /ˈmɪn.rəl/

  1. Khoáng.
    mineral oil — dầu khoáng
  2. (Hoá học) Vô cơ.
    mineral acid — axit vô cơ

Danh từ sửa

mineral /ˈmɪn.rəl/

  1. Khoáng vật.
  2. (Thông tục) Quặng.
  3. (Số nhiều) Nước khoáng.

Tham khảo sửa