Tiếng AnhSửa đổi

 
link

Danh từSửa đổi

link

  1. Trong đời sống. Liên kết, mối liên hệ giữa các vật thể, hiện tượng.
  2. Trong khoa học máy tính. Liên kết tới các nội dung khác (thường dùng cho các trang mạng).

DịchSửa đổi

Trong đời sống

Trong khoa học máy tính

Động từSửa đổi

  1. Trong đời sống. Hành động kết nối các vật thể, hiện tượng.

DịchSửa đổi