Tiếng Việt Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

làn điệu

  1. Cách gọi một điệu hát; có thể gặp cách gọi này trong nghệ thuật sân khấu dân giandân ca.

Dịch Sửa đổi