Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kɛ̤m˨˩ tʰɛw˧˧kɛm˧˧ tʰɛw˧˥kɛm˨˩ tʰɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kɛm˧˧ tʰɛw˧˥kɛm˧˧ tʰɛw˧˥˧

Động từ Sửa đổi

kèm theo

  1. Các phụ lục hoặc các thứ đi kèm cái chính.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)