Tiếng Hà LanSửa đổi

Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ jullie jullie
Bổ ngữ trực tiếp jullie jullie
Bổ ngữ gián tiếp jullie jullie
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
jullie jullie

Đại từSửa đổi

jullie

  1. các vị: đại từ chỉ ngôi của ngôi thứ hai số nhiều
  2. của các vị: đại từ sở hữu của ngôi thứ hai số nhiều

Từ liên hệSửa đổi

  1. jij, u
  2. jouw, uw