Tiếng Hà Lan Sửa đổi

Đại từ chỉ ngôi
Dạng bớt
Chủ ngữ jij je
Bổ ngữ trực tiếp jou je
Bổ ngữ gián tiếp jou je
Đại từ sở hữu
Không biến Biến
jouw jouw

Đại từ Sửa đổi

jij

  1. cậu: đại từ chỉ ngôi của ngôi thứ hai số ít thân mật

Từ liên hệ Sửa đổi

u, jullie