Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

in-laws

  1. (Thông tục) .
  2. Bà con thân thuộc qua hôn nhân; bố mẹ chồng; bố mẹ vợ.

Tham khảo sửa