Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Động từ sửa

hẳm

  1. chặt.
  2. chém.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên