Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zaːn˧˧ naːn˧˧jaːŋ˧˥ naːŋ˧˥jaːŋ˧˧ naːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˥ naːn˧˥ɟaːn˧˥˧ naːn˧˥˧

Tính từ sửa

gian nan

  1. Khó khăn khốn khổ.
    Tình cảnh gian nan.

Dịch sửa

Tham khảo sửa