Xem thêm: épiglottal

Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˌɛ.pə.ˈɡlɑː.tᵊl/

Tính từ sửa

epiglottal (không so sánh được)

  1. Thuộc về nắp thanh quản.

Tham khảo sửa