Tiếng Bih

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tham khảo

sửa
  • Tam Thi Min Nguyen, A grammar of Bih (2013)

Tiếng Chăm Đông

sửa
Số đếm tiếng Chăm Đông
 <  1 2 3  > 
    Số đếm : dua

Cách viết khác

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tiếng Chu Ru

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tiếng Ê Đê

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tiếng Gia Rai

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tiếng Mường

sửa

Động từ

sửa

dua

  1. buông.

Tiếng Ra Glai Bắc

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.

Tiếng Ra Glai Nam

sửa

Cách phát âm

sửa

Số từ

sửa

dua

  1. hai.