Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /də.ˈmɪ.nɪ.kəl/

Tính từ sửa

dominical (tôn giáo) /də.ˈmɪ.nɪ.kəl/

 1. (Thuộc) Chúa, (thuộc) Chúa Giê-xu.
  dominical year — năm sau công nguyên
 2. (Thuộc) Ngày chủ nhật.
  dominical duty — ngày chủ nhật

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /dɔ.mi.ni.kal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực dominical
/dɔ.mi.ni.kal/
dominicaux
/dɔ.mi.ni.kɔ/
Giống cái dominicale
/dɔ.mi.ni.kal/
dominicales
/dɔ.mi.ni.kal/

dominical /dɔ.mi.ni.kal/

 1. (Thuộc) Chúa trời.
 2. (Thuộc) Ngày chủ nhật.
  Repos dominical — nghỉ ngày chủ nhật

Tham khảo sửa