Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

disc

  1. (Thể dục, thể thao) Đĩa.
  2. Đĩa hát.
  3. Đĩa, vật hình đĩa, bộ phận hình đĩa.

Tham khảo sửa