Tiếng Hà LanSửa đổi


Phó từSửa đổi

dichtbij

  1. gần đây: từ đây không xa

Đồng nghĩaSửa đổi

nabij

Trái nghĩaSửa đổi

ver

Từ liên hệSửa đổi

dicht, buurt


Giới từSửa đổi

dichtbij

  1. gần: không xa đi...

Đồng nghĩaSửa đổi

nabij

Từ liên hệSửa đổi

bij