Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈdeɪ.li/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

daily & phó từ /ˈdeɪ.li/

  1. Hằng ngày.
    one's daily bread — miếng ăn hằng ngày
    most newspapers appear daily — hầu hết các báo đều xuất bản hằng ngày

Danh từ sửa

daily /ˈdeɪ.li/

  1. Báo hàng ngày.
  2. (Thông tục) Người đàn giúp việc hằng ngày đến nhà.

Tham khảo sửa