Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈtʃi.fli/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

chiefly /ˈtʃi.fli/

  1. (Từ hiếm, nghĩa hiếm) (thuộc) người đứng đầu
  2. hợp với thủ lĩnh.

Phó từ sửa

chiefly /ˈtʃi.fli/

  1. Trước nhất, nhất là.
  2. Chủ yếu là.

Tham khảo sửa