Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəː˧˧ kəw˧˥kəː˧˥ kə̰w˩˧kəː˧˧ kəw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəː˧˥ kəw˩˩kəː˧˥˧ kə̰w˩˧

Danh từ sửa

cơ cấu

  1. nguyên tắc kết hợp và hoạt động của các chi tiết máy trong cùng một chỉnh thể, theo những quy luật nhất định.
  2. sắp xếp sắp đặt trước, mang ý nghĩa ám chỉ sự mờ ám có chủ ý từ trước.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)