Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít boogminuut
số nhiều boogminuten
Dạng giảm nhẹ
số ít boogminuutje
số nhiều boogminuutjes

Danh từSửa đổi

boogminuut gch (mạo từ de, số nhiều boogminuten, giảm nhẹ boogminuutje)

  1. phút góc: đơn vị đo góc, bằng 1/60 của độ và 60 lần giây

Đồng nghĩaSửa đổi

minuut