Tiếng Anh sửa

Nội động từ sửa

been (bất qui tắc) (quá khứ phân từ của be)

 1. Đã
  It's been a whileĐã lâu rồi
 2. (have been) Đã đi, đã đến.
  I've been to Peking once — tôi đã đi Bắc Kinh một lần
  has anyone been during my absence? — trong khi tôi đi vắng có ai đến không?
  he's been and took my books — (thông tục) cái thằng ấy đã đến lấy mất sách của mình

Tham khảo sửa

Tiếng Hà Lan sửa

Dạng bình thường
Số ít been
Số nhiều benen (1)
beenderen (2)
Dạng giảm nhẹ
Số ít beentje
Số nhiều beentjes

Danh từ sửa

been gt (số nhiều benen, giảm nhẹ beentje gt)

 1. cẳng chân: chi dưới của con người

been gt (số nhiều beenderen, giảm nhẹ beentje gt)

 1. xương: phần của bộ xương
 2. chất xương

Đồng nghĩa sửa

 1. poot
 2. bot

Từ dẫn xuất sửa

 1. benen