Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaːw˧˧ kwajŋ˧˧ɓaːw˧˥ kwan˧˥ɓaːw˧˧ wan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaːw˧˥ kwajŋ˧˥ɓaːw˧˥˧ kwajŋ˧˥˧

Tính từ sửa

bao quanh

  1. là một tính từ có nghĩa là có một thứ gì đó hoặc cái gì đó xung quanh.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)